Skövde Kommun NVI Locketorp

NVI Locketorp

Skövde kommun, Skövde

Skövde kommun inbjuder er att lämna offert på denna direktupphandling.

Bakgrund

Ett verksamhetsområde planeras vid Skövde flygplats. Miljöerna i området består till större delen av hårdgjorda eller öppna ytor kantade av tallskogar. I området finns även lövdominerade skogar längs vattendragen.

Total storlek på inventeringsområdet är ca 390 hektar.

Syfte

Att inför detaljplanearbetet kartlägga och bedöma områdets naturvärden. Resultaten från inventeringen utgör underlag i detaljplanearbetet samt i utformningen av försiktighets-, skydds- och kompensationsåtgärder.

Kravspec/önskemål

Naturvärdesinventeringen ska genomföras enligt SIS SS199000:2014 samt Teknisk rapport SIS-TR 199001:2014. Även innefatta vattendrag och hur de påverkas av planområdet. Inventeringen ska göras i två steg:  

-NVI på förstudienivå ska vara genomförd senast 2021-10-31. Detaljeringsgraden på förstudien ska ligga på medel med tillägget identifiering och kartläggning av objekt med generellt biotopskydd.

-NVI på fältnivå ska vara genomförd senast 2021-11-30. Detaljeringsgraden för fältinventeringen ska ligga på medel med tillägget identifiering och kartläggning av objekt med generellt biotopskydd. Viktiga värdelement ska eftersökas, kartläggas och redovisas.

Fördjupad artinventering ska göras i hela inventeringsområdet avseende skyddade, fridlysta och rödlistade arter av framför allt svampar, kärlväxter och groddjur.

Även objekt med potential att med sannolikhet hysa skyddade arter upptagna i artskyddsförordningen ska identifieras, i syfte att tidigt identifiera ytor inför samrådet av detaljplanen. Ytorna ska sedan undersökas under våren 2022 för att uppnå en fullvärdig inventering inför granskningen av detaljplanen. Se tidplan nedan. Vad som menas med ”fridlyst” och ”skyddad” art se Handbok 2009:2 från Naturvårdsverket.

En behovsanalys av skyddszoner som bör undantas från exploatering ska genomföras. Samt analys av ytor som är olämpliga/lämpliga för tillfällig användning för exempelvis bostäder, upplag av massor eller vägar både i och utanför avgränsningen.  

Förslag på åtgärder som kan stärka områdets naturvärden ska också presenteras.

Inventeringen ska slutredovisas i en skriftlig rapport samt i Shapefiler på geografiskt inmätta områden och objekt i koordinatsystem SWEREF 99 13 30 samt höjdsystem RH 2000.

Tidplan

Snarast            Förhandsbesked med övergripande bedömning

Okt 2021         Genomförd förstudie

Nov 2021        Genomförd fältstudie

Dec 2021         Delrapport

vår 2022          Komplett rapport

Utvärdering

Köparen kommer att anta den Leverantör som har lämnat den mest ekonomiskt fördelaktiga offerten, såsom kvalité, pris m m.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-28)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-09-16

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

PLAN.2021.22