Skövde Kommun Laboratorietjänster

Laboratorietjänster

Skövde kommun, Skövde

Upphandlingen avser leverans av laboratorietjänster till Skövde kommuns olika VA-anläggningar, bassängbad samt badsjöar. Tjänsterna omfattar i huvudsak mikrobiologiska och kemiska analyser av råvatten, dricksvatten, avloppsvatten, recipientvatten/dagvatten, tvättad sand, slam, bassängbadvatten samt badvatten från badsjöar. Härutöver ingår vissa administrativa tjänster i anslutning till hämtning av prov, samt redovisning av analysresultat.

Omfattning

Upphandlingen avser leverans av laboratorietjänster till köparens olika VA-anläggningar samt dess badanläggningar och badsjöar. Tjänsterna omfattar i huvudsak mikrobiologiska och kemiska analyser av råvatten, dricksvatten, avloppsvatten, recipientvatten/dagvatten, tvättad sand, slam samt badvatten från bassängbad och strandbad. Härutöver ingår vissa administrativa tjänster i anslutning till hämtning av prov, samt redovisning av analysresultat.

Leverantören står för leverans av provkärl och emballage, hämtning och transport av prov, analys och rapportering av provsvar och dokumentation samt teknisk support enligt uppgifter i detta upphandlingsdokument.

Totalt behov av tjänster som omfattas av denna upphandling var omkring 350 000 kronor exkl. moms enligt 2020-års statistik. Uppgiften lämnas utan förbindelse från Köparens sida. Leverantören förbinder sig dock att till fullo tillhandahålla och leverera tjänster efter beställning från Köparen oavsett volym.

Ramavtalets takvolym är 2 000 000kr exkl. moms

Upphandlingen är uppdelad på två olika analysområden enligt nedan som förtydligande. Tjänsterna kommer användas av två olika avdelningar inom köparens interna organisation. Därav skiljer sig också vissa av de operativa rutinerna mellan analysområdena. Köparens VA- Avdelning samt köparens Fastighetsserviceavdelning (ansvarar för Badanläggningar och badsjöar)

Observera dock att upphandlingen inte är uppdelad i två anbudsområden! En leverantör kommer att antas för hela leveransen.

Analysområde - VA-anläggningar

VA-avdelningen hos köparen ansvarar för provtagning av dricksvatten i det kommunala ledningsnäten.

VA-avdelningen ansvarar också för provtagning av inkommande och utgående avloppsvatten på Stadskvarns, Tidans, Timmersdalas och Vretens avloppsreningsverk. Dessutom tas prover på avloppsslam från Stadskvarns, Tidans och Timmersdalas avloppsreningsverk, samt prov på mekanisk och kemiskt renat avloppsvatten på Stadskvarns avloppsreningsverk.

Varje höst upprättas ett provtagningsprogram för de planerade provtagningarna kommande år. Prov på enstaka analysparametrar (oplanerade provtagningar) kommer att ske vid behov.

All Provtagningen utförs av köparens personal.

Analysområde - Badanläggningar och badsjöar

Köparen har ett större badhus/äventyrsbad med 8 bassänger som är i drift året runt samt tre stycken utomhusbad med totalt 6 bassänger som är i drift sommartid. Det finns också 8st kommunala badplatser (sjöbad) där provtagning ska ske

Leverantör ska i detta analysområde i viss mån även ombesörja provtagning vid vissa badanläggningar och badsjöar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-13)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-09-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS2021.0226