Skövde Kommun Inventering och kontrollansvar rivning byggnader i Skövde kommun

Inventering och kontrollansvar rivning byggnader i Skövde kommun

Skövde kommun, Skövde

Objekten

Skövde kommun skall riva ett flertal byggnader.  Därför avser kommunen söka rivningslov. Rivningsenreprenör kommer att avropas mot ramavtal. Ytterligare information av objekten framgår i bifogade handlingar (karta, foto och fastighetsdatautdrag). Nedanstående objekt ingår i uppdraget:

1. Tegelbruket 2, Bangårdsgatan 5, LOA 1 409 kvm, bilprovningsanläggning. För detta objekt finns redan materialinventering med analyssvar.

2. Tegelbruket 14, Mariesjövägen 7, LOA ca 830 kvm, boulebanor i tidigare industribyggnad

3. Eldaren 6, Magasinsgatan 2, LOA 1 243 kvm, industrienhet angiven som livsmedelsproduktion men har används som snickeri

Uppdraget

Uppdraget omfattar att ansöka om rivningslov, upprätta rivningsplan, genomföra nödvändiga miljöinventeringar och laboratorieanalyser, upprätta kontrollplan rivning och vara kontrollansvarig i samband med rivningsarbetenas genomförande. Observera särskilt vad som anges för objekt 1.

Kvalificeringskrav

Anbud anses vara kvalificerat för utvärdering under följande förutsättningar:

- Grundkraven i 13 kap. 1-3 §§ LOU uppfylls.

- Anbudsgivaren är registrerad i aktiebolags- eller handelsregistret.

- Anbudsgivaren är registrerad för F-skatt, mervärdeskatt och arbetsgivaravgift hos Skatteverket.

- Ansvarig handläggare skall vara certifierad kontrollansvarig.

Upphandling

Detta uppdrag upphandlas genom direktupphandling. Förfrågan utgår till minst tre olika företag som utför uppdrag i Skaraborg. Förfrågningsunderlaget utgörs av de handlingar som ingår i denna framställan. Anbud lämnas som fast pris för uppdraget under "Pris" i datasystemet (SEK exkl. moms). Under "Specifikation" anges den särskild ersättning (ingår ej i det fasta priset) som anbudsgivaren bedömer (miljöinventering och laboratoriekostnader, resekostnader etc).

Värderingsgrunder vid utvärdering av anbud

Anbudsprövningen kommer att ske på affärsmässiga grunder. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antagas. Vilket som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till samtliga omständigheter bestäms genom sammanvägning av mervärden (kompetens och genomförande) och pris.

Beställare

Beställare är Mark- och exploateringsenheten vid Sektor samhällsbyggnad, Skövde kommun. Beställarens ombud är enhetschef Mikael Zsiga.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-09)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-10-01

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

MEX.2021.608