Simrishamns kommun Policy för huvudmannaskap för allmän platsmark

Policy för huvudmannaskap för allmän platsmark

Simrishamns kommun

Uppdragsbeskrivning

Policy för huvudmannaskap för allmän platsmark

1. Allmän orientering

1.1 Beställare

Simrishamns kommun (org.nr. 212000-0969)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

272 80 Simrishamn

1.2 Beställarens kontaktperson under anbudstiden

Malin Alm

Tel. 0414 – 81 92 25

malin.alm@simrishamn.se

Observera att frågor avseende upphandlingen under anbudstiden ska ställas via direktupphandlingsmodulen.

2. Översiktlig information

2.1 Bakgrund

Det som idag utgör Simrishamns kommun bildades genom kommunreformerna på 1960- och 1970-talen av flera mindre kommuner. Dessa mindre kommuner hade olika syn på kommunens ansvar för drift och underhåll av vägnätet i kommunen. Detta har delvis levt kvar i det som nu utgör Simrishamns kommun. En del samhällen är planlagda med kommunalt huvudmannaskap för allmän plats och en del med enskilt huvudmannaskap.

För att skapa förutsägbarhet och tydlighet kring ansvarsfördelning och ägandet av allmän platsmark ska en policy för huvudmannaskap för allmän platsmark tas fram.

3. Uppdrag

3.1 Uppdrag

Uppdraget består av att ta fram ett policydokument för huvudmannaskap för allmän platsmark. Dokumentet ska vara ett tydligt strategi- och inriktningsdokument för ansvarsfördelning för allmänna ytor inom kommunen.

I uppdraget ingår följande:

- Inventering av befintligt huvudmannaskap för planlagd allmän platsmark inom hela kommunen (till viss del påbörjad)

- Inventering av icke planlagd mark inom tätbebyggt område som används eller borde användas för kommuninvånarnas gemensamma behov

- Identifiera icke planlagd mark utanför tätbebyggt område som sköts av kommunen

- Framtagande av ett förslag till policy för huvudmannaskap för allmän platsmark

- Översyn av dagens system för vägbidrag till enskilda vägar

- Identifiera konsekvenser av olika ställningstaganden och förtydliga kopplingen till de ekonomiska konsekvenserna

- Inventera och utreda vilka aktiva vägföreningar med kommunen som delägare som finns samt hur kommunens representation ser ut i dessa

4. Anbud

4.1 Anbudets innehåll

Genomförandebeskrivning: en kortfattad beskrivning hur ni tänker genomföra uppdraget inklusive tidplan för de olika momenten.

Referensuppdrag: den person som genomför uppdraget ska ha genomfört ett liknande uppdrag tidigare. Uppdraget ska vara av samma karaktär och slutfört senast 2015. Beskrivning av tidigare uppdrag och kontaktperson till uppdragsgivare ska bifogas anbudet.

Pris: ersättning sker i form av fast pris. Eventuella tilläggsbeställningar regleras genom avtalat à-pris. Betalning erhålles enligt betalningsplan som upprättas i samråd med beställaren under startmötet. Anbudet ska innehålla uppgifter om konsultens krav på ersättning för uppdraget samt à-pris för den person som utför uppdraget.

4.2 Utvärdering av anbud

Anbudet utvärderas enligt nedan beskrivna kriterier. Beställaren gör sedan en samlad bedömning och väljer den som är mest lämpad för uppdraget.

Genomförandebeskrivning: hur motsvarar genomförandebeskrivningen vad som efterfrågas? Beställaren bedömer genomförandebeskrivningen utifrån uppdragsbeskrivningen, punkt 3.1 Uppdrag.

Referensuppdrag: referensuppdragets relevans utvärderas i förhållande till nu aktuellt uppdrag.

Pris: hur bra är priset i förhållande till genomförandebeskrivningen? Beställaren bedömer pris i förhållande till vad som levereras.

5. Tidplan

5.1 Tider

Uppdraget ska vara genomfört och slutredovisat 2020-08-30.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-15)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-03-16

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

20200313