Simrishamns kommun Pappersplockning och tömning av papperskorgar, sopkärl ooch hundlatriner.

Pappersplockning och tömning av papperskorgar, sopkärl ooch hundlatriner.

Simrishamns kommun

Inledning

Sista dag att ställa frågor: 2020-03-10

Offertens giltighetstid: 90 dagar efter sista dag att lämna offert.

Avtalstid: 2020-04-01 - - 2021-03-31

Allmänna krav: Kommunen kommer att kontrollera om anbudsgivare har en god ekonomisk ställning samt om denne sköter sina skatter och avgifter. Väsentliga avvikelser i dessa avseenden kan leda till uteslutning. Kommunen ska ha rätt att utesluta anbudsgivare som är dömda för brott avseende gällande diskrimineringslagstiftning. Fakturor betalas 30 dagar efter ankomstdag. Fakturor ska kunna märkas med referensnummer. Kommunen ska kunna få elektroniska fakturor i form av Svefaktura.

Offert: I inlämnad offert ska det tydligt framgå att avtalsföremålet och anbudsgivaren uppfyller de krav som ställts i offertförfrågan. Pris ska lämnas på det sätt som angetts under rubriken utvärderingskriterier. Lämnade priser ska innefatta leverantörens samtliga kostnader för att utföra uppdraget. Tillägg för exempelvis administration, fakturering, transport och liknande kommer ej att accepteras.

Offerten ska innehålla uppgifter om företagsnamn och organisationsnummer. Det ska även finnas en kontaktperson vars telefonnummer och e-postadress ska vara angivna. Offerten ska vara underskriven av behörig person.

Tilldelning: Preliminärt öppningsdatum för inkomna offerter är dagen efter sista anbudsdag. Anbuden öppnas av två företrädare för kommunen. Efter utvärdering skickas beslut om vilken anbudsgivare som tilldelats kontraktet och skälen för detta till samtliga anbudsgivare.

Bakgrund och omfattning

Pappersplockning och tömning av papperskorgar, sopkärl och hundlatriner i Simrishamns tätort samt under perioden 2020-06-15 - - 2020-08-16 extra tömning måndagar, onsdagar och söndagar i Vårhallarna, Kivik, Vitemölla, Brantevik och Skillinge.

2020-04-01 - - 2020-06-14 måndag - fredag, 5h/dag samt 8h/helgdag följande dagar under  perioden: 2020-04-10, 2020-04-12, 2020-04-13, 2020-05-01, 2020-05-31, 2020-06-07.

I ovannämnda helgdagar ingår även rondering i Kivik.

2020-06-16 - - 2020-08-16 måndag - fredag 5h/dag, lördag - söndag 8h/dag. (Simrishamn)

2020-06-16 - - 2020-08-16 söndagar 2h extra tömning Kivik.

2020-06-16 - - 2020-08-16 måndag, onsdag, fredag 3h/dag extra tömning Vårhallarna, Kivik, Vitemölla, Brantevik och Skillinge.

2020-08-17 - - 2020-10-16 måndag - fredag 5h/dag.

2020-08-29 - - 2020-08-30 marknadshelg 8h/dag.

2020-10-17 - - 2021-03-31 måndagar och torsdagar 5h/dag.

Arbetstid vardagar inom intervallet 06.00 - 16.00

Arbetstid helgdagar inom intervallet 06.00 - 18.00

Syfte och Mål

Målet med upphandlingen är att vid behov periodvis stärka upp och utöka resurserna hos Gata/parkenheten i Simrishamns kommun.

Syftet är att intensifiera arbetet med renhållning i Simrishamns kommun för att kunna tillhandahålla en vårdad och inbjudande miljö att vistas i.

Krav på avtalsföremålet

Det  åligger entreprenören att tillhanda följande:

Bil med ljusramp och släp. Bilen ska ej vara för stor då det ingår tömmning utefter GC-vägar och  andra smala vägar.

Lövsug (för fimpar och dylikt)

Verktyg som pappersplockare, skyffel och kvast.

Skyddskläder som uppfyller kriterier för varselkläder vid arbete på väg.

Godkänd kurs för arbete på väg.

Beställaren tillhandahåller:

Kartor

Container för avfall

Soppåsar

Arbetsledning

Parkeringsplats för bil och släp över natt (låst utrymme)

Utvärderingskriterier

Ersättning: utgår från lämnade á-priser och fasta priser, och är prestationsbundet avseende de uppdrag och det arbete som utförts. Inga tillkommande kostnader accepteras för arbeten kopplade till fasta priser eller á-priser för material, arbetsmoment och arbetstid. Detta innebär att samtliga lönekostnader, sociala kostnader, overheadkostnader såsom inställelsetid/körkostnad och liknande till Simrishamns kommun, resor/körkostnad till entreprenadens olika arbetsområden inom Simrishamns kommun för uppdragets genomförande, ob-tid, övertid, traktamenten, arbetsledning, centraladministration, vinst, mm, ska vara inkluderade i redovisade á-priser samt i fasta priser. Anskaffning, tillhandahållande samt alla kostnader för redskap, verktyg, arbetskläder, maskiner, drivmedel och annan försörjningsmedia, övriga förnödenheter, övrigt förbrukningsmaterial mm ska också ingå i á-priserna respektive de fasta priserna, med undantag av de punkter Beställaren tillhandahåller (se ovan).

Det anbud med lägst "PRIS", som i övrigt uppfyller de kriterier som framgår av handlingarna, blir det vinnande anbudet.

Följande ska anges i anbudet:

1) Fast pris för hela avtalstiden (se ovan vad som ska ingå i det fasta priset)

2) Á-pris per timme för extra tömning/sopplockning )

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-15)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-03-03

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

20200228