Simrishamns kommun MM-plan för Kivik

MM-plan för Kivik

Simrishamns kommun

1. Allmän orientering

1.1 Beställare

Simrishamns kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

272 80 Simrishamn

Organisationsnummer: 212000-0969

1.2 Beställarens kontaktperson under anbudstiden

Anna Bartels

Tel. 0414 – 81 92 81

anna.bartels@simrishamn.se

Observera att frågor avseende upphandlingen under anbudstiden ska ställas via direktupphandlingsmodulen.

2. Översiktlig information

2.1 Bakgrund

Kivik i Simrishamns kommun blir under sommartid, speciellt vid olika evenemang, belamrat av fler fordon, både personbilar och husbilar, än vad som är hållbart. Till detta tillkommer varutransporter och godstrafik från stora företag i närområdet. Konflikterna mellan de många besökarna, de fastboende samt den tunga trafiken kan skapa otrygghet och sämre trafiksäkerhet.

Kommunen påbörjade arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Simrishamns kommun 2011, och i och med detta såg kommunen ett behov av att kunna göra ett långsiktigt ställningstagande för väg 9 genom Kivik. Kommunen inledde ett samarbete med Trafikverket, Kiviks musteri, byalagen i området, räddningstjänsten, polisen, Region Skåne samt Skånetrafiken och samarbetet resulterade i en åtgärdsvalsstudie, ”Trafiksituationen i Kivik”. Ambitionen med åtgärdsvalsstudien var att hitta en helhetslösning för trafiksituationen i Kivik. Ett medfinanseringsavtal har tecknats mellan Trafikverket och Simrishamns kommun om medfinansiering och detta avtal omfattar sex åtgärder där en av åtgärderna är att ta fram en Mobility Manegement-plan (MM-plan).

Denna uppdragsbeskrivning omfattar åtgärden att ta fram en MM-plan för Kivik.

3. Uppdrag

3.1 Uppdrag

Ta fram en Mobility Manegement-plan (MM-plan) för Kivik som ska inbegripa näringslivets transporter samt trafikstyrning under evenemang/säsongstrafik.

MM-planen ska innehålla:

- Kartläggning av nuläge (trafikflöden både till antal och hastigheter, vem som kör på vägarna, parkeringsutredning, målpunkter, hur rör man sig i Kivik, kritiska   punkter, husbils- och husvagnstrafik, trafik vid evenemang)

- Utreda möjligheter med en bilfri zon i hamnen

- Åtgärdsförslag utifrån de två första stegen i Trafikverkets arbetsstrategi ”Fyrstegsprincipen” (tänk om samt optimera)

- Konsekvensbeskrivning

4. Anbud

4.1 Anbudets innehåll

Genomförandebeskrivning: en kortfattad beskrivning hur ni tänker genomföra uppdraget inklusive tidplan för de olika momenten.

Referensuppdrag:

Den person som genomför uppdraget ska ha genomfört ett liknande uppdrag tidigare. Uppdraget ska vara av samma karaktär och slutfört senast 2015. Beskrivning av tidigare uppdrag och kontaktperson till uppdragsgivare ska bifogas anbudet.

Pris:

Ersättning sker i form av fast pris. Eventuella tilläggsbeställningar regleras genom avtalat à-pris. Betalning erhålles enligt betalningsplan som upprättas i samråd med beställaren under startmötet. Anbudet ska innehålla uppgifter om konsultens krav på ersättning för uppdraget samt à-pris för den person som utför uppdraget.

4.2 Utvärdering av anbud

Anbudet utvärderas enligt nedan beskrivna kriterier. Beställaren gör sedan en samlad bedömning och väljer den som är mest lämpad för uppdraget.

Genomförandebeskrivning: hur motsvarar genomförandebeskrivningen vad som efterfrågas? Beställaren bedömer genomförandebeskrivningen utifrån uppdragsbeskrivningen, punkt 3.1 Uppdrag.

Referensuppdrag: referensuppdragets relevans utvärderas i förhållande till nu aktuellt uppdrag.

Pris: hur bra är priset i förhållande till genomförandebeskrivningen? Beställaren bedömer pris i förhållande till vad som levereras.

5. Tidplan

5.1 Tider

Uppdraget ska genomföras och slutredovisas under 2020.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-18)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-12-13

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2019-12-11