Simrishamns kommun Konsult för att ta fram en vägvalsstudie för Simrishamns hamn

Konsult för att ta fram en vägvalsstudie för Simrishamns hamn

Simrishamns kommun

Inledning

Allmänna krav: Kommunen kan komma att kontrollera anbudsgivarens ekonomiska ställning samt om denne sköter sina skatter och avgifter. Väsentliga avvikelser i dessa avseenden kan leda till uteslutning. Kommunen ska ha rätt att utesluta anbudsgivare som är dömda för brott avseende gällande diskrimineringslagstiftning. Fakturor betalas 30 dagar efter ankomstdag. Fakturor ska kunna märkas med referensnummer. Kommunen ska kunna få elektroniska fakturor i form av Svefaktura.

Offert: Genom att lämna offert accepterar anbudsgivaren de villkor som angivits i kommunens avtalsförslag. Offertens giltighetstid ska vara minst 90 dagar från angivet sista datum för anbudslämnande.

Offerten ska innehålla följande:

- Uppgifter om företagsnamn och organisationsnummer (kan anges i systemet vid anbudslämnande).

- Kontaktperson vars telefonnummer och e-postadress ska vara angivna (kan anges i systemet vid anbudslämnande).

- CV för den/de personer som ska ansvara för utförandet av uppdraget (bifogas till anbudet).

- 0-3 för uppdraget relevanta referensuppdrag (bifogas till anbudet).

- Förslag till arbetsprocess.

- Tidplan.

- Pris (i enlighet med vad som föreskrivits, till exempel timpris om uppdraget ska utföras på löpande räkning alternativt ett fast pris om kommunen valt den ersättningsformen).

Tilldelning och avtalstecknande: Preliminärt öppningsdatum för inkomna offerter är dagen efter sista anbudsdag. Efter att kommunen utvärderat anbuden skickas ett meddelande om vilken anbudsgivare som tilldelats avtalet till samtliga anbudsgivare som inkommit med anbud i direktupphandlingen. Efter det skickas en formell beställning från kommunen till den antagna anbudsgivaren. Den formella beställningen innebär en avtalsrättslig accept vilket betyder att avtal har ingåtts mellan parterna. När beställningen har skickats är upphandlingsprocessen därmed avslutad.

Information om upphandlingen

Bakgrund

Se bifogat projektdirektiv.

Omfattning av uppdraget

Se bifogat projektdirektiv.

Avtalstid

Uppdraget ska vara slutfört senast 2020-10-31.

Ersättningsform och budget

Fast pris.

Utvärderingskriterier

Detta är en direktupphandling där kommunen kommer att anta den anbudsgivare som lämnat den bästa offerten. Vilken den bästa offerten är kommer att bedömas genom att kommunen gör en sammanvägd bedömning mellan kvalitet och pris. Vid bedömningen kommer kommunen, förutom priset, att ta hänsyn till konsultens erfarenhet och kompetens (bedöms genom lämnat CV), referensprojektens kvalitet och relevans för det aktuella uppdraget, förslaget till arbetsprocess, tidplan och konsultens förutsättningar för att genomföra uppdraget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-02)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-02-13

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

SBN 2019/1051