Simrishamns kommun Inventering av kulturmiljöer

Inventering av kulturmiljöer

Simrishamns kommun

Inledning

Allmänna krav: Kommunen kan komma att kontrollera anbudsgivarens ekonomiska ställning samt om denne sköter sina skatter och avgifter. Väsentliga avvikelser i dessa avseenden kan leda till uteslutning. Kommunen ska ha rätt att utesluta anbudsgivare som är dömda för brott avseende gällande diskrimineringslagstiftning. Fakturor betalas 30 dagar efter ankomstdag. Fakturor ska kunna märkas med referensnummer. Kommunen ska kunna få elektroniska fakturor i form av Svefaktura.

Offert: Genom att lämna offert accepterar anbudsgivaren de villkor som angivits i kommunens avtalsförslag. Offertens giltighetstid ska vara minst 90 dagar från angivet sista datum för anbudslämnande.

Offerten ska innehålla följande:

- Uppgifter om företagsnamn och organisationsnummer (kan anges i systemet vid anbudslämnande).

- Kontaktperson vars telefonnummer och e-postadress ska vara angivna (kan anges i systemet vid anbudslämnande).

- CV för den/de personer som ska ansvara för utförandet av uppdraget (bifogas till anbudet).

- 1 för uppdraget relevanta referensuppdrag (bifogas till anbudet). Refernsuppdraget ska avse den person som ska genomföra uppdraget. Referensuppdraget ska vara av samma karaktär och slutfört under de senaste 5 åren. Kontaktuppgifter till uppdragsgivare för referensuppdraget ska finnas.

- Förslag till arbetsprocess/genomförandebeskrivning (bifogas till anbudet)

- Tidplan (bifogas till anbudet)

- Pris. Uppdraget ska genomföras till fast pris. Eventuella tilläggsbeställningar regleras genom överenskommet á-pris.Anbudet ska dels innehålla ett fast pris men också á-pris (timkostnad) för den person som utför uppdraget.

Tilldelning och avtalstecknande: Preliminärt öppningsdatum för inkomna offerter är dagen efter sista anbudsdag. Efter att kommunen utvärderat anbuden skickas ett meddelande om vilken anbudsgivare som tilldelats avtalet till samtliga anbudsgivare som inkommit med anbud i direktupphandlingen. Efter det skickas en formell beställning från kommunen till den antagna anbudsgivaren. Den formella beställningen innebär en avtalsrättslig accept vilket betyder att avtal har ingåtts mellan parterna. När beställningen har skickats är upphandlingsprocessen därmed avslutad.

Information om upphandlingen

Bakgrund

Just nu pågår ett arbete med att ta fram ett arkitektur- och kulturmiljöprogram för Simrishamns kommun. Programmet är en fördjupning av kommunens översiktsplan. Inom detta projekt behövs byggnadsantikvarisk kompetens för att inventera och klassificera kommunens olika orter. Orterna har skiftande storlek och komplexitet.

Till denna del av arbetet med att fram ett Arkitektur- och kulturmiljöprogram har Simrishamns kommun fått bidrag från Länsstyrelsen Skåne.

Omfattning av uppdraget

Uppdraget består av att ta fram ett av flera underlag till Simrishamns kommuns Arkitektur- och kulturmiljöprogram. Uppdraget ska vara slutfört den 3 augusti 2020 (v.32). Detta eftersom Simrishamns kommun har fått bidrag från länsstyrelsen vilket är villkorat med en tidsfrist.

Uppdraget ska utföras av person/personer med kulturhistorisk kompetens och utgå från en bred kulturarvssyn som inkluderar mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.

I uppdraget ingår följande moment:

1) Utföra en kommunövergripande inventering av Simrishamns kommun med utgångspunkt från Skånes kulturmiljöprograms 11 temalandskap.

2) Inventera Simrishamns stads kultur- och bebyggelsemiljöer.

3) Inventera 19 byars kultur- och bebyggelsemiljöer.

Temalandskapen är följande:

1. Administrativa landskap.

2. Folkrörelsens landskap.

3. Fritidens landskap.

4. Industrins klandskap.

5. Jordbrukets landskap.

6. Kommunikationens landskap.

7. Krigens landskap.

8. Kustens landskap.

9. Religiösa landskap.

10. Skogens landskap.

11. Stadens landskap.

Inventering av 19 byars kultur- och bebyggelsemiljöer:

Bolshög

Gislövshammar

Glimminge by

Grevlunda

Gröstorp

Hannas

Järrestad

Komstad

Sandby

Simris

Stiby

Svinaberga

Vallby/Salarp

Viarp

Vitaby

Östra Herrestad

Östra Hoby

Östra Nöbbelöv

Örnahusen

Slutprodukten ska innehålla

Samtliga moment som listas nedan ska levereras i Shapefiler, Koordinatsystem: Sweref 99 13 30 och höjdsystem Rh2000.

Tydlig indelning med lagerindelning och attribut.

Moment 1: Utföra en kommunövergripande inventering av Simrishamns kommun med utgångspunkt från Skånes kulturmiljöprograms 11 temalandskap

Underlag ska redogöra för kommunens olika orter i förhållande till Skånes kulturmiljöprograms 11 temalandskap.

Underlaget ska redovisas med hjälp av kartor, bilder och text.

Bilderna bör vara kopplade till en plats i kartan

Nedslag i byarna och i Simrishamns stad som visar förekommande konkreta exempel på de 11 temalandskapen.

Moment 2: Inventera Simrishamns stads kultur- och bebyggelsemiljöer.

Datering av kulturmiljöer i utvalda orter.

Motivering och värdering av kulturhistoriska byggnader och miljöer i utvalda orter.

Riktlinjer för vad som är lämpligt att utföra inom varje klassificeringsområde gällande arkitektoniska element på byggnader samt ingrepp i miljön i stort.

Analys av respektive orts utvecklingspotential i förhållande till sitt klassificeringsområde /värdefulla kulturmiljö.

Kartmaterial för varje utvald ort som visar indelnings av datering, värdering samt utveckling.

Möjlig placering av kompletterande bebyggelse i utvalda orter.

Underlaget ska redovisas med hjälp av kartor, fotografier och text.

Bilderna bör vara kopplade till en plats i kartan

Moment 3: Inventera de 19 byarnas kultur- och bebyggelsemiljöer.

Datering av kulturmiljöer i utvalda orter.

Motivering och värdering av kulturhistoriska byggnader och miljöer i utvalda orter.

Riktlinjer för vad som är lämpligt att utföra inom varje klassificeringsområde gällande arkitektoniska element på byggnader samt ingrepp i miljön i stort.

Analys av respektive orts utvecklingspotential i förhållande till sitt klassificeringsområde /värdefulla kulturmiljö.

Kartmaterial för varje utvald ort som visar indelnings av datering, värdering samt utveckling.

Möjlig placering av kompletterande bebyggelse i utvalda orter.

Underlaget ska redovisas med hjälp av kartor, fotografier och text.

Bilderna bör vara kopplade till en plats i kartan

Avtalstid

Uppdraget ska slutredovisas senast den 3:e augusti 2020.

Ersättningsform och budget

Uppdraget ska genomföras till fast pris. Budget för uppdraget är satt till 350 000 kronor exkl. moms.

Utvärderingskriterier

Detta är en direktupphandling där kommunen kommer att anta den anbudsgivare som lämnat den bästa offerten. Vilken den bästa offerten är kommer att bedömas genom att kommunen gör en sammanvägd bedömning mellan kvalitet och pris. Vid bedömningen görs utvärderingen enligt följande:

Genomförandebeskrivning och tidplan: Hur motsvarar genomförandebeskrivningen det som efterfrågas? Beställaren bedömer genomförandebeskrivning i förhållande till uppdragsbeskrivningen.

Referensuppdrag och CV: Referensuppdragets relevans och konsultens CV utvärderas i förhållande till aktuellt uppdrag.

Pris: Hur bra är priset i förhållande till genomförandebeskrivningen? Beställaren bedömer pris i förhållande till vad som levereras.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-02)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-03-20

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

20200316