Simrishamns kommun Internetaccess

Internetaccess

Simrishamns kommun

Inledning

Sista dag att ställa frågor: Sex (6) dagar före sista dag att lämna offert.

Offertens giltighetstid: 30 dagar efter sista dag att lämna offert.

Allmänna krav: Kommunen kommer att kontrollera om anbudsgivare har en god ekonomisk ställning samt om denne sköter sina skatter och avgifter. Väsentliga avvikelser i dessa avseenden kan leda till uteslutning. Kommunen ska ha rätt att utesluta anbudsgivare som är dömda för brott avseende gällande diskrimineringslagstiftning. Fakturor betalas 30 dagar efter ankomstdag. Fakturor ska kunna märkas med referensnummer. Kommunen ska kunna få elektroniska fakturor i form av Svefaktura.

Offert: I inlämnad offert ska det tydligt framgå att avtalsföremålet och anbudsgivaren uppfyller de krav som ställts i offertförfrågan. Pris ska lämnas på det sätt som angetts under rubriken utvärderingskriterier. Lämnade priser ska innefatta leverantörens samtliga kostnader för att utföra uppdraget. Tillägg för exempelvis administration, fakturering, transport och liknande kommer ej att accepteras.

Offerten ska innehålla följande uppgifter för att vara godkänd:

Pris per tjänst per månad, exklusive moms.

Beskrivning av tjänsterna

Beskrivning av SLA, inklusive viteskriterier

Organisationsnummer samt uppgifter till kontaktperson

Tilldelning: Preliminärt öppningsdatum för inkomna offerter är dagen efter sista anbudsdag. Anbuden öppnas av två företrädare för kommunen. Efter utvärdering skickas beslut om vilken anbudsgivare som tilldelats kontraktet och skälen för detta till samtliga anbudsgivare.

Bakgrund och omfattning

Upphandling avser internetaccess till avlämningspunkt på Simrishamns kommun. Tjänsten ska leverera internet med kapacitet för kommunens samlade behov, inklusive skolor. Tjänsten ska vara redundant, uppfylla minsta nivå av SLA beskriven nedan, samt ha möjlighet till DDos skydd.

Krav på avtalsföremålet

Internetaccess 1Gbit med redundans i form av fysiskt åtskilld vägar in till kommunens avlämningspunkt i kommunhuset, Stortorget 6. Trådlös kommunkation duger inte som redundant lösning. Den redundanta vägen in ska ha samma kapacitet som den primära.

Som en tjänst kopplad till internetaccessen ska erbjudas DDos skydd för att identifiera attacker och automatisk mitigering av dessa.

SLA med en tillgänglighet på 99,99% och servicetid dygnet runt, alla dagar. Maximal nedtid 15 minuter/kvartal undantaget servicefönster.

Avtalet är på 36 månader och gäller från och med 2020-07-01. Alla eventuella uppstartskostnader för tjänsterna ska vara inkluderade i offererad månadskostnad. Avtalet upphör därefter utan föregående uppsägningar.

Utvärderingskriterier

Pris ska lämnas som ett totalpris inklusive leverans enligt villkor i denna förfrågan. Priset ska inkludera alla med uppdraget förenade kostnader. 

Utvärderingen kommer att göras genom en sammanvägd bedömning av pris och kvalitet. Kvaliteten kommer att bedömas utifrån följande kritierier:

- Beskrivning av internettjänsten 

- Hur den redundanta internetaccessen är åtskild från den primära, och hur de samspelar vid avbrott

- Beskrivning av DDos skyddet

- Beskrivning av SLA, inklusive viteskriterier

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-06)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-03-19

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-03-19