Sävsjö kommun Tröskelramper (HMC)

Tröskelramper (HMC)

Region Jönköpings Län, Jönköping

tröskelramper för bostadsanpassning av privata bostäder.

tröskelramper för bostadsanpassning av privata bostäder.

Omfattning

Uppdraget avser tröskelramper för bostadsanpassning av privata bostäder. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumenten.

Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i upphandlingsdokumentets Kravspecifikation och i Bilaga Produktspecifikation.

Samordnad upphandling

Denna upphandling genomförs som en samordnad upphandling mellan Region Jönköpings län och länets kommuner enligt nedan:

Aneby kommun, Eksjö kommun, Gislaveds kommun, Gnosjö kommun, Habo kommun, Jönköpings kommun, Mullsjö kommun, Nässjö kommun, Sävsjö kommun, Tranås kommun, Vaggeryds kommun, Vetlanda kommun, Värnamo kommun,

Deltagande parter har genom fullmakt uppdragit åt Region Jönköpings län att genomföra upphandlingen. Likalydande tilldelningsbeslut fattas av respektive deltagande part.

Avtalsperiod

Avtalet träder ikraft när det undertecknats av båda parter, dock tidigast 2023-10-01. Avtalet gäller sedan i 24 månader.

Förlängning av avtalsperioden kan ske vid flera tillfällen. Den totala förlängningsperioden kan dock maximalt uppgå till 24 månader.

Skulle Köparen inte vilja förlänga avtalet, eller vilja förlänga avtalet kortare tid än tolv månader per avtalsperiod, skickar Köparen skriftligt meddelande om detta, senast tre månader innan avtalsperiodens utgång.

Om inget sådant skriftligt meddelande skickas, förlängs avtalet automatiskt med tolv månader i taget med oförändrade villkor. Efter sista avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla.

För det fall att angiven avtalsperiod i avtalets sidhuvud avviker från avtalstiden som anges ovan ska avtalstiden enligt detta avsnitt gälla.

Upphandlingsvärde

Uppskattat värde för den aktuella upphandlingen är 6000000kr. Takvolym för detta ramavtal inklusive optioner är 8000000 kr.

Notera att med takvolym avses den bestämda gräns för hur mycket som är tillåtet att köpa från ramavtalet och angiven takvolym inte är lika med den uppskattade volymen.

Samtliga i upphandlingsdokumenten redovisade värden och/eller volymer är uppskattade uppgifter och Köparen garanterar därför inte att dessa uppnås under avtalsperioden. Köparens avrop enligt kommande avtal står i relation till dennes behov vid varje tidpunkt under avtalsperioden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

RJL 2022/2647