Sävsjö kommun Skolskjuts Sävsjö kommun 2017

Skolskjuts Sävsjö kommun 2017

Sävsjö kommun, SÄVSJÖ

Sävsjö kommun, Kommunledningskontoret, inbjuder till anbudslämning i upphandling av skolskjutsning enligt omfattning och villkor som framgår i detta förfrågningsunderlag.

Syftet med upphandlingen är att Sävsjö kommun (nedan kallad UM/beställaren/köparen) via trafikanordnare (nedan kallad leverantör eller anbudsgivare) ska erbjuda en väl fungerande skolskjuts för elever i kommunen.

Målsättningen med upphandlingen är att för köparen få ekonomiskt fördelaktigt avtal som säkerställer hög kvalitet, trafiksäkerhet med trygga skolskjutsar för eleverna.

Skolskjutsar för elever i förskola, grundskola samt grund- och gymnasiesärskola i Sävsjö kommun.

Allmän orientering

Sävsjö kommun, Kommunledningskontoret, inbjuder till anbudslämning i upphandling av skolskjutsning enligt omfattning och villkor som framgår i detta förfrågningsunderlag.

Syftet med upphandlingen är att Sävsjö kommun (nedan kallad UM/beställaren/köparen) via trafikanordnare (nedan kallad leverantör eller anbudsgivare) ska erbjuda en väl fungerande skolskjuts för elever i kommunen.

Målsättningen med upphandlingen är att för köparen få ekonomiskt fördelaktigt avtal som säkerställer hög kvalitet, trafiksäkerhet med trygga skolskjutsar för eleverna.

Upphandlande myndighet (UM)

Sävsjö kommun, organisationsnummer: 212000-0563

För mer information om kommunens organisation och verksamheter se kommunens hemsida www.savsjo.se.

Omfattning

Upphandlingen omfattar skolskjutsar för elever i förskola, grundskola samt grund- och gymnasiesärskola och som bor på sådant avstånd från skola eller busshållplats att de enligt Sävsjö kommuns skolskjutsreglemente, Bilaga 1, är berättigade till skolskjuts mellan hemmet och skolan. Samtliga kommunala skolor är berörda. Gymnasiet och friskolornas elever kan i enstaka fall komma att ingå i den kommunalt organiserade skolskjutsningen.

Upphandlingen innehåller även kompletterande resor som exempelvis studieresor, teater mm. som genomförs av någon förvaltning inom Sävsjö kommun. Detaljerad information om skolskjutsar och kompletterande resor framgår av bilaga 3 Läsårsdata skolskjutsar.

Skolskjuts skall ske varje skoldag i enlighet med förfrågningsunderlagets samtliga delar.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som öppet förfarande i enlighet med, Lag om offentlig upphandling (2016:1145 LOU).

Avtalstid

Avtal kommer att tecknas på fyra (4) år med möjlighet till förlängning (option för köparen) med två (2) plus två (2) år med oförändrade villkor. Avtalsförlängning med oförändrade villkor skall meddelas Leverantören senast sex (6) månader före avtalets utgång av UM.

Avtalsstart

Avtal beräknas börja gälla från och med 2018-07-01

Antal avtalsparter

UM har för avsikt att teckna avtal med en leverantör.

Avtal

Bindande avtal föreligger först när båda parterna undertecknat avtalshandlingar.

Sista anbudsdag

Anbudet skall ha inkommit senast:  2017-10-20 23:59

Anbudets giltighet

Om upphandlingen blir föremål för överprövning förlängs inkomna anbuds giltighet fram till dess avtal kan tecknas, dock högst i sex (6) månader efter angiven giltighetstid.

Anbudets skall vara giltigt till och med:  2018-04-19

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-10-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-09-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

2017/43/050