Sävsjö kommun Plattform för IoT

Plattform för IoT

Jönköpings kommun, JÖNKÖPING

Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende plattform för IoT.

Deltagande myndigheter är Regionen, samtliga kommuner, vissa kommunalförbund och kommunala bolag samt Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende plattform för IoT.

Deltagande myndigheter är Regionen, samtliga kommuner, vissa kommunalförbund och kommunala bolag samt Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Denna upphandling syftar till att Leverantören ska leverera och tillhandahålla en generell horisontell IoT-plattform. I uppdraget ingår införande, driftsättning, underhåll, support och konsulttjänster.

Med generell, horisontell IoT-plattform avses en programvara med förmåga att hantera och administrera IoT-enheter, ta emot data från sensorer, styra aktuatorer/ställdon, bearbeta, förädla inkommande sensor-data, komplettera inkommande sensordata med kontextdata och annan metadata, skapa regler, hantera behörigheter och säkerhet, vidareförmedla information till andra program och tillämpningar samt kunna utbyta data med andra IoT-plattformar, verksamhetssystem och externa datakällor.

Syftet med upphandlingen är således inte främst att upphandla ett antal färdiga IoT-applikationer eller IoT-tillämpningar utan i stället att skapa möjlighet för Beställarens personal och verksamheter att kunna skaffa och koppla in sensorer och andra IoT-enheter samt snabbt komma i gång med datainsamling, huvudsakligen utan behov av programmeringsinsatser eller externt konsultstöd.

Upphandlingen innebär inte en exklusiv rätt för Leverantören att hos Beställarens och beställarens organisationer tillhandahålla IoT-funktioner.

I upphandlingen ingår sensorer för några initiala ändamål som Leverantören ska offerera. Syftet med dessa initiala sensorer är huvudsakligen att Beställaren snabbt ska kunna komma i gång med den nya IoT-plattformen samt kunna testa funktionalitet och verifiera leveransen.

Då Beställaren i dagsläget har en IoT-plattform driftsatt för ett pilotprojekt ingår i åtagandet även migrering till ny IoT-plattform av cirka 350 sensorer som i dagsläget är konfigurerade med Beställarens nuvarande IoT-plattform.

På sikt är det Beställarens avsikt att IoT-plattformen ska kunna utgöra grunden för fortsatt digital transformation hos Beställarens organisationer. Likaså att IoT-plattformen och dess förmågor ska kunna ligga till grund för andra IT-tekniker som Artificiell Intelligens, Big Data, Edge computing och Digitala Tvillingar hos Beställaren. Edge Computing och AI förväntas även vara en del av IoT-plattformens interna förmågor hos Beställaren på sikt. IoT-plattformen förväntas även vara en del av Beställarens IT-arkitektur för kommunala och regionala digitala tvillingar.

I ett inledande skede avser Beställaren använda IoT-plattformens egna datalager för lagring av inkommande sensordata samt kontextdata, metadata och annan information. I ett senare skede skulle det kunna komma att bli aktuellt att hantera sådana data i separat datalager. Därför ställs krav på flexibilitet från IoT-plattformens sida när det gäller val av plats och struktur för datalagring.

Beställaren kommer behöva konsultstöd för att utnyttja IoT-plattformen och skapa verksamhetsnytta och ökad service. Beställaren kommer själv att ansvara för samordningen och förvaltningen av det länsgemensamma IoT-konceptet.

Beställaren efterfrågar en IoT-plattform att växa med. Likaså är det för Beställaren viktigt att IoT-plattformen är skalbar och byggd för och kan klara av att hantera den mycket stora mängd IoT-enheter som Beställaren tror sig komma att ansluta till IoT-plattformen över tid

Avtalets uppskattade värde under hela avtalstiden inkl. ev. förlängningsklausuler uppgår till 9500000. Det uppskattade värdet och eventuella andra angivna kvantiteter i dokumentet är baserat på omsättning av befintliga ramavtal, förväntade kvantiteter och vad som framkommit i analysen inför upphandlingen. Några garanterade volymer lämnas inte.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-07-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

21/169