RIKSREVISIONEN Helpension Bas Små konferenser och möten (kompletterande upphandling) 2020

Helpension Bas Små konferenser och möten (kompletterande upphandling) 2020

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Välkommen att lämna anbud i upphandlingen av Helpension Bas små konferenser och möten upp till och med 150 deltagare (kompletterande upphandling) 2020 i kategorin Konferenser och möten.

Denna upphandling omfattar Konferenser och möten i ett begränsat antal kommuner/kommundelar.

Anbud kan endast lämnas på efterfrågade geografiska anbudsområden, enligt avsnitt 1.4.7 Antal ramavtalsleverantörer per kommun/kommundel.

Ramavtalet blir bindande mellan parterna när det signerats av ramavtalsleverantör och Kammarkollegiet och löper därefter som längst till och med 2021-12-31 från och med att ramavtalet trätt i kraft.

Sista anbudsdag är 2020-09-24.

Välkommen att lämna anbud i upphandlingen av Helpension Bas små konferenser och möten upp till och med 150 deltagare (kompletterande upphandling) 2020 i kategorin Konferenser och möten.

Under 2019 genomförde Statens inköpscentral ramavtalsupphandlingar i ramavtalsområdet Konferenser och möten. Ramavtalsområdet upphandlades i åtta (8) separata upphandlingar och respektive upphandling var uppdelad i anbudsområden i form av geografiska zoner (kommuner/kommundelar).

I fem (5) av dessa upphandlingar, i ett antal anbudsområden (kommuner/kommundelar), inkom det inga lämpliga anbud. Syftet med dessa kompletterande upphandlingar är således att göra ett nytt försök att upphandla leverantörer inom dessa anbudsområden (kommuner/kommundelar) i respektive upphandling, för att täcka behovet av konferenser och möten geografiskt.

Denna upphandling avser Helpension Bas Små konferenser och möten (kompletterande upphandling) 2020 (23.3-1528-20)

Samtliga ovanstående kategorier upphandlas parallellt och annonseras samtidigt.

Om anbud lämnas i både Helpension Plus och Helpension Bas kommer endast Helpension Plus att prövas och utvärderas.

Definitioner:Helpension Bas Små Konferenser och möten har en begränsad kravspecifikation med obligatoriska krav som måste uppfyllas för att få delta i upphandlingen (utvärderingen). Därutöver finns tilldelningskriterier inom pris, kvalitet, tillgänglighet och miljö som ger poäng vid utvärderingen.

Helpension Plus Små Konferenser och möten har en omfattande kravspecifikation med obligatoriska krav som måste uppfyllas för att få delta i upphandlingen (utvärderingen). Därutöver finns tilldelningskriterier inom pris, kvalitet, tillgänglighet och miljö som ger poäng vid utvärderingen.

Ramavtal kommer att kunna användas för avrop av alla myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ.

Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på ramavtalsområdet Konferenser och möten till ca 650 miljoner SEK per år. Uppskattningen grundas på statistik från nuvarande ramavtal inom området. Vidare grundas den beräknade omsättningen på Avropsberättigades behov efter vad som framkommit i förstudien.

Ramavtalet blir bindande mellan parterna när det signerats av ramavtalsleverantör och Kammarkollegiet och löper därefter som längst till och med 2021-12-31 från och med att ramavtalet trätt i kraft.

Svenska språket ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling, inklusive anbudets språk.

Sista dag för anbudsinlämning är 2020-09-24 23:59

Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under fjärde (4:e) kvartalet 2020.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-08-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-1528-2020