Region Stockholm Försäkringsförmedlingstjänster

Försäkringsförmedlingstjänster

Region Stockholm, Stockholm

Syfte

Syftet med denna externremiss är att ge Region Stockholm information i förberedelserna med att skapa tydliga, transparenta och proportionerliga upphandlingsdokument genom att ta tillvara branschens erfarenheter, kunskaper och framtidsvisioner. Detta är leverantörernas tillfälle att lyfta frågor och synpunkter de anser är av vikt för att en upphandling ska få ett bra resultat. Detta eftersom det enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, inte är möjligt att göra väsentliga ändringar efter att annonsering skett.

Feedback från leverantörer

Vid denna externremiss får leverantörer möjlighet att lämna synpunkter på utformningen av upphandlingsdokumentationen.

• Anbudsinfordran

• Bilaga 1 Kravspecifikation

• Bilaga 2 Prisbilaga

• Bilaga 3 Förlaga till Ramavtal

• Bilaga 4 Utvärdering

• Bilaga 5 Referensmall

• Bilaga 6 Uppförandekod för Leverantörer

• Bilaga 7 Mall för avropsavtal

• Bilaga 8 Region Stockholms riktlinjer för informationssäkerhet

Frågeställningar

1. Anser ni att vi har ställt otydliga krav eller har ni andra synpunkter på Anbudsinfordran?

2. Anser ni att vi har ställt otydliga krav eller har ni andra synpunkter på Kravspecifikationen?

3. Anser ni att vi har ställt otydliga krav eller har ni andra synpunkter på Förlaga till ramavtal?

4. Har ni synpunkter på Utvärderingsbilagan?

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-16)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2022-05-05

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SLL1629