Region Stockholm Extern radiologi

Extern radiologi

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset inbjuder härmed till anbudsgivning för upphandling av ramavtal gällande radiologiska tjänster.

Ramavtal kommer att tecknas med maximalt tre (3) leverantörer inom respektive anbudsområde.

Anbudsgivare förutsätts inhämta nödvändig information om upphandlingens villkor i annonserat underlag och löpande hantera alla frågeställningar i ärendet via frågor och svar i TendSign.

Avtalstid:

Planerad ramavtalstid är två (2) år med option om två (2) förlängningar om upp till ett (1) år vardera, total avtalstid (inklusive optionstid) är således maximalt fyra (4) år.

Anbudsinbjudan:

Karolinska Universitetssjukhuset inbjuder härmed till anbudsgivning för upphandling av ramavtal gällande radiologiska tjänster. Karolinska Universitetssjukhuset söker genom upphandling efter kvalificerade leverantörer inom detta område. En mycket viktig framgångsfaktor för verksamheten är att antagna leverantörer kan upprätthålla ett långsiktigt och nära samarbete med fokus på största möjliga patientnytta.

Karolinska avser att inom ramen för denna upphandling sluta ramavtal med en eller flera anbudsgivare inom följande anbudsområden:

Hela remisser:

A: MR Buk 1

A: MR Buk 2

A: MR Neuro/ÖNH

A: DT Allmän

A: DT Neuro/ÖNH

Granskningar:

B: MR Buk 1

B: MR Buk 2

B: MR Neuro/ÖNH

B: DT Allmän

B: DT Neuro/ÖNH

Ramavtal kommer att tecknas med maximalt tre (3) leverantörer inom respektive anbudsområde.

Anbudsgivare förutsätts inhämta nödvändig information om upphandlingens villkor i annonserat underlag och löpande hantera alla frågeställningar i ärendet via frågor och svar i TendSign.

Upphandlingen omfattar kompletta enhetspriser enligt krav, villkor och avsedd användning specificerad i upphandlingsdokumenten. Ramavtalet upprättas genom upphandling enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, med vinnande anbudsgivare utifrån upphandlingsdokument och antagna anbud.

Volymer och uppskattat värde:

Avtalets uppskattade värde uppgår till 75 000 000 kr vilket inkluderar både initial avtalstid och eventuell förlängningstid. Uppskattad volym är cirka 15 000-30 000 undersökningar och/eller granskningar per år, sett till tidigare års förbrukning av motsvarande tjänster.

Avropade volymer kan inte med säkerhet fastställas varför Karolinska inte garanterar eller förbinder sig till att avropa i förväg beräknade volymer eller värden.

Avtalstid:

Planerad ramavtalstid är två (2) år med option om två (2) förlängningar om upp till ett (1) år vardera, total avtalstid (inklusive optionstid) är således maximalt fyra (4) år.

Sista anbudsdag/ansökningsdag
Svarstiden utgått

(2022-10-21)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-09-23

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2022-2910