Region Stockholm Bemanning av Chefer inom vården

Bemanning av Chefer inom vården

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Karolinska avser att inom ramen för denna upphandling sluta ramavtal med en eller flera anbudsgivare avseende bemanning av chefer inom vården till Karolinska.

Behovet av bemanning är omvårdnadschefer inom vårdverksamheter, administrativa vårdchefer samt chefer inom Lab-verksamheter, bild & funktion och hälsoprofessioner.

Vårdnära chefer planerar, leder och samordnar verksamheten och rapporterar till och samarbetar med sin överordnande chef. Första linjens chef ansvarar för administrativa rutiner, daglig drift av verksamheten och har personalansvar för medarbetarna inom verksamheten. Första linjens chef ska ha erfarenhet inom administrativa området samt vård.

Chefer med underställda chefer planerar, leder, styr och samordnar avdelningen samt ansvarar för personal och underställda chefer. Chefen ska ha erfarenhet från det administrativa området samt vård.

Upphandlingsförfarande

Upphandling genomförs som Öppet förfarande enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), där grund för utvärdering är ekonomiskt mest fördelaktiga anbud enligt bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

Upphandlingsdokumenten innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivning.

Bakgrund

Bemanningscentrum har idag sex interims chefer i sin organisation. Behovet på Karolinska av interims chefer är högt, och de har alla pågående uppdrag. För att tillmötesgå behovet, vilket är varierande över tid, så finns det ett stort behov att få till en upphandling av externa bemanningsbolag som kan vara behjälpliga när våra egna resurser inte räcker till.

Anbudsinbjudan

Karolinska Universitetssjukhuset inbjuder härmed till anbudsgivning för upphandling av ramavtal gällande bemanning av omvårdnadschefer inom vårdverksamheter, administrativa vårdchefer samt chefer inom Lab-verksamheter, bild & funktion och hälsoprofessioner.

Målet med upphandlingen är att tillgodose behovet av chefer för att uppfylla god arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Karolinska Universitetssjukhuset söker genom denna upphandling efter de mest kvalificerade Leverantörerna inom detta område. En mycket viktig framgångsfaktor för verksamheten är att antagna Leverantörer kan upprätthålla ett långsiktigt och nära samarbete med fokus på största möjliga patientnytta.

Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet är Karolinska Universitetssjukhuset (i fortsättningen kallad Karolinska) inom Region Stockholm (RS) Organisationsnummer: 232100-0016.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. Sjukhuset har ca 1 340 vårdplatser, producerar ca 97 000 vårdtillfällen per år, har ca 1,6 miljoner patientbesök per år, omsätter 18 miljarder per år och har 16 000 medarbetare. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

För ytterligare information om Karolinska Universitetssjukhuset, se www.karolinska.se

Beskrivning av Upphandlingen

Karolinska avser att inom ramen för denna upphandling sluta ramavtal med en eller flera anbudsgivare avseende bemanning av chefer inom vården till Karolinska.

Behovet av bemanning är omvårdnadschefer inom vårdverksamheter, administrativa vårdchefer samt chefer inom Lab-verksamheter, bild & funktion och hälsoprofessioner.

Vårdnära chefer planerar, leder och samordnar verksamheten och rapporterar till och samarbetar med sin överordnande chef. Första linjens chef ansvarar för administrativa rutiner, daglig drift av verksamheten och har personalansvar för medarbetarna inom verksamheten. Första linjens chef ska ha erfarenhet inom administrativa området samt vård.

Chefer med underställda chefer planerar, leder, styr och samordnar avdelningen samt ansvarar för personal och underställda chefer. Chefen ska ha erfarenhet från det administrativa området samt vård.

Volymer

Avropade volymer kan inte med säkerhet fastställas varför Karolinska inte förbinder sig att avropa i förväg beräknade volymer eller värden men planerar i dagsläget att behovet ligger på c:a 5-15 avrop per år.

Avtalstid

Planerad ramavtalstid är 1+1+1+1 år. Detaljerade uppgifter finns i avtalet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2022-1396