Region Skånes upphandlingar Ramavtal Miljökonsulttjänster

Ramavtal Miljökonsulttjänster

Region Skåne, Regionfastigheter, MALMÖ

Upphandling av ramavtal gällande miljökonsulttjänster för uppdrag upp till en (1) miljon kronor per avrop. Ramavtal avses tecknas med tre (3) konsulter/leverantörer.

I uppdraget ingår bland annat:

• Materialinventering (provtagning av byggnadsmaterial)

• Miljöteknisk markundersökning/provtagning mark och vatten (gäller ej tapp- och spillvatten)

• Radonmätning

• Tillstånds- och anmälningsärenden

• Miljöbyggnadssamordnare

• Återbruksinventering

• Andra typer av miljökontroll

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-12-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-FA000257