Region Skånes upphandlingar Perfusionssystem för hjärt- och lungmaskin för vuxna patienter

Perfusionssystem för hjärt- och lungmaskin för vuxna patienter

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser inköp av Perfusionssystem för hjärt- lungmaskin för vuxna patienter för Region Skåne.

Upphandlingen avser perfusionsset med oxygenator, venreservoar, kardioplegisystem och slangar enligt anpassad ritning. Systemet ska på ett säkert och effektivt sätt säkerställa att en god extracorporealcirkulation kan upprättas och bibehållas under hela förloppet och under de förutsättningar som förekommer i samband med modern hjärt- och lungkirurgi.

Avtalstid

Avtalet gäller under tiden [20xx-xx-xx – 20xx-xx-xx] eller tills dess att uppdraget är avslutat med rätt för Beställaren till förlängning i upp till [x (x) år], dvs. längst till och med [20xx-xx-xx], eller tills dess att uppdraget är avslutat.

Avtalet upphör att gälla utan krav på särskild uppsägning vid Avtalets upphörande.

Beställaren har rätt att säga upp avtalet omedelbart om inköp överstiger den takvolym som angivits i upphandlingsdokumenten, eller om detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-08-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O003008