Region Skånes upphandlingar Hotellrum/lägenhet för patienter, anhöriga m.fl.

Hotellrum/lägenhet för patienter, anhöriga m.fl.

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Anbudsinbjudan

Karolinska Universitetssjukhuset inbjuder härmed leverantörer att lämna in anbud för övernattningar i hotellrum alternativt lägenheter för patienter och anhöriga och/eller assistenter till patienter som kommer från andra regioner i Sverige men även från Stockholm för vård hos Karolinska Universitetssjukhuset.

Anbudsinbjudan

Karolinska Universitetssjukhuset inbjuder härmed leverantörer att lämna in anbud för övernattningar i hotellrum alternativt lägenheter för patienter och anhöriga och/eller assistenter till patienter som kommer från andra regioner i Sverige men även från Stockholm för vård hos Karolinska Universitetssjukhuset.

Beskrivning av upphandlingen

Behovet av hotell eller lägenhetshotell ökar även successivt då mer vård går att utföra polikliniskt, samt att övernattning på hotell är att föredra framför inläggning i slutenvård såväl för patienten som ur ett kostnadsperspektiv.

Behov av hotell uppstår vid olika tillfällen:

Exempel 1: Operation ska göras så tidigt på dagen att patienten inte hinner resa in på morgonen.

Exempel 2: Öppen- och slutenvårdsbesöket är så pass ansträngande för patienten, enligt medicinsk bedömning, att hen inte klarar en hemresa direkt.

Exempel 3: Patienten är i behov av öppenvård under en period av flera sammanhängande dagar.

Exempel 4: Anhörig och/eller assistent/er till patienten behöver finnas med i anslutning till operation/behandling av patient på Karolinska.

Exempel 5, unikt behov: Hematologen har infektionskänsliga patienter som besöker Karolinska under en längre period, ca 1–3 månader. Dessa patienter har behov av att kunna tvätta och laga mat och behöver då ett lägenhetshotell.

Exempel 6: Fungera som utslussning bostad innan patienten återvänder hem, oftast barn som har haft långa vårdtider som behöver vara i närheten till sjukhuset under en viss period, ibland mellan 2 veckor upp till ibland 3 månader.

Anbudsgivare förutsätts inhämta nödvändig information om upphandlingens förutsättningar och omfattning. Anbudsgivare förutsätts inhämta nödvändig information om upphandlingens villkor i annonserat underlag och löpande hantera alla frågeställningar i ärendet via frågor och svar i TendSign.

Bilagor till upphandlingsdokumentet

Upphandlingsdokumentet omfattar även följande bilagor, vilka kompletterar varandra och utgör en integrerad del av avtalet:

Bilaga 1: Prismall K 2022-11825

Bilaga 2: Utvärderingskriterier

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2022-11825