Region Örebro Län Revisionstjänster

Revisionstjänster

Region Örebro Län, Örebro

Upphandlingen avser revisionstjänster till region örebro läns hel- och delägda bolag samt stiftelser.

Avseende sakkunnigt biträde

Region Örebro län avser att genom denna upphandling teckna kontrakt avseende sakkunnigt biträde till Regionens förtroendevalda revisorer för revision av Regionens nämnder, styrelser. Uppdraget är att i enlighet med kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet vara sakkunnigt biträde till de förtroendevalda revisorerna i deras granskning av Regionens nämnder och styrelser samt att utföra den lagstadgade revisionen i regionens stiftelser i enlighet med stiftelselagen samt god revisionssed i Sverige. Uppdraget är definierat i lagstiftningen. Revisornämndens föreskrifter (RNFS 2001:2) inkl senare uppdateringar om villkor för revisorer och registrerade revisionsbolag verksamhet.

Uppdraget utgörs av följande delar:

-Redovisningsrevision i sin helhet

-Förvaltningsrevisionella granskningar (förstudier och huvudstudier)

-Merparten av de olika administrativa insatser som är förenade med de förtroendevalda revisorernas uppdrag

Leverantören ska i priset för uppdraget, årligen planera insatserna utifrån väsentlighet och risk.

Område B Avseende Auktoriserad revisor för lagstadgad revision i regionens hel och delägda aktiebolag

Auktoriserad revisor för lagstadgad revision i regionens aktiebolag:

Länstrafiken Örebro AB 556184-3334

Länstrafiken Mälardalen AB 556598-4910

Bussdepåer AB 556078-7839

Länsgården Fastigheter AB 556501-8370

Länsteatern i Örebro AB 556692-9187

Region Örebro län Förvaltnings AB 556740-4040

Scantec AB 556136-1907

Uppdraget är att utföra den lagstadgade revisionen i regionens bolag i enlighet med aktiebolagslagen 9 kap samt god revisionssed i Sverige. Uppdraget är definierat i lagstiftningen och beskrivs inte mer utförligt här.

Område C Avseende biträda lekmanna revisorerna för revision i regionens aktiebolag

Auktoriserad revisor som ska biträda lekmanna revisorerna i Regionens hel och delägda aktiebolag. Uppdraget är att biträda lekmanna revisorerna med granskning av ägardirektiv och att aktiebolagslagen följs samt specifika granskningar. Möte för avstämning sker två gånger/år och kan, utifrån revisorernas önskemål, ske fysiskt eller digitalt.

Länstrafiken Örebro AB 556184-3334

Länstrafiken Mälardalen AB 556598-4910

Bussdepåer AB 556078-7839

Länsgården Fastigheter AB 556501-8370

Länsteatern i Örebro AB 556692-9187

Region Örebro län Förvaltnings AB 556740-4040

Scantec AB 556136-1907

Auktoriserad revisor för lagstadgad revision i regionens aktiebolag

Leverantören skall ha goda kunskaper om regionen och om , bolagen i regionen.

För lagstadgad revision i regionens bolag krävs dessutom formell kompetens som auktoriserad revisor enligt lagen om revisorer (1995:528) samt flerårig praktisk erfarenhet av revision i kommunala företag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-10-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

22RS2970