Nora kommuns upphandlingar Tekniska konsulttjänster

Tekniska konsulttjänster

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, NORA

Leverantörer inbjuds härmed att lämna anbud i upphandling av tekniska konsulttjänster.

Upphandlingen omfattar ramavtal för tekniska konsulttjänster och är uppdelad i 15 separata anbudsområden. För mer information om anbudsområden och omfattning se avsnitt AUA.21.

Dricksvattenanläggningar och vattenskydd

Leverantören ska minst kunna utföra följande tjänster:

Genomföra förstudier, utreda, problemsöka, projektera vattenverk, ta fram underlag (såsom tex. ritningar, mängdförteckningar, tekniska beskrivningar och liknande enligt aktuella AMA-koder eller annan branschkodning, arbetsmiljöplaner, APD-planer och dylikt) inför upphandling av ny/ombyggnad av anläggning.

Besikta, projektleda (projektledning såsom projekteringsledare, projektledare och byggledare) och dylikt.

Utreda, projektera och färdigställa vattenskyddsområden, och dylikt.

Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser och periodiska besiktningar.

Genomföra projektering av dricksvattenanläggningar, till exempel vattenverk, tryckstegringar och vattenreservoarer.

Genomföra utredningar för kapacitet, flöden, drift-, underhålls- och förnyelsebehov.

Följande tjänster kan komma att avropas från anbudsområdet. Det är dock inget krav att leverantören kan utföra dessa:

Undersökningar av geotekniska förhållanden.

Avloppsanläggningar

Leverantören ska minst kunna utföra följande tjänster:

Utreda, problemsöka, projektera avloppsreningsverk och avloppspumpstationer, ta fram underlag*1 inför upphandling av ny/ombyggnad av anläggning.

Besiktiga, projektleda*2, och dylikt.

Uppföra miljörapporter och genomföra tillståndsprocesser enligt kap 6 och 9 miljöbalken som har samband med avloppsreningsanläggningar.

Genomföra utredning och granskning av biogasanläggningar enligt hållbarhetslagen.

Genomföra utredningar för kapacitet, flöden, drift- , underhållsplaner och förnyelsebehov.

Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser och periodiska besiktningar.

*1) Underlag såsom tex. ritningar, mängdförteckningar, tekniska beskrivningar och liknande enligt aktuella AMA-koder eller annan branschkodning, arbetsmiljöplaner, APD-planer och dylikt.

*2) Projektledning såsom projekteringsledare, projektledare och byggledare.

Följande tjänster kan komma att avropas från anbudsområdet. Det är dock inget krav att leverantören kan utföra dessa:

Undersökningar av geotekniska förhållanden.

VA-planering

Leverantören ska minst kunna utföra följande tjänster:

Dagvattenutredningar, anslutnings- och kapacitetsutredningar, utredningar drift-, underhåll- och förnyelsebehovs.

Genomföra Risk och sårbarhetsanalyser.

VA-planering: förnyelseplaner, verksamhetsområden, paragraf 6 utredning, dagvattenutredning i samband med DPL, underhållsplaner, utbyggnadsplaner, dagvattenstrategi, vattenförsörjningsplan.

VA-utredningar ska kunna redovisas enligt kriterier i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster och Plan och Bygglagen.

Gata, VA och markarbeten

Leverantören ska minst kunna utföra följande tjänster:

Genomföra inmätningar, projektera och analysera inom området gata/markarbeten, rådgivning/projektledning som specialist inom bland annat beläggning, ta fram underlag*1 inför upphandling av ny/ombyggnad av anläggning.

Genomföra besiktningar, projektleda*2  och dylikt.

Genomföra utredningar och projekteringsuppdrag inom hydrologi vid nyanläggning, ombyggnad och sanering av gator, markkonstruktioner, konstbyggnader och dylikt.

Genomföra utredningar, problemsöka, projektera ledningsnät, undersöka geotekniska förhållanden, kapacitetsberäkningar, ta fram underlag inför upphandling av nytt/ombyggnad av ledningsnät, besikta, projektleda och dylikt.

Genomföra risk och sårbarhetsanalyser.

Genomföra utredningar, kapacitetsberäkna och projektera dagvattenanläggningar, fördröjningsmagasin och ledningsnät.

Genomföra besiktningar av genomförda byggprojekt inom gata och parkverksamheten.

*1) Underlag såsom tex. Ritningar, mängdförteckningar, tekniska beskrivningar och liknande enligt aktuella AMA-koder eller annan branschkodning, arbetsmiljöplaner, APD-planer och dylikt.

*2) Projektledning såsom projekteringsledare, projektledare och byggledare.

Följande tjänster kan komma att avropas från anbudsområdet. Det är dock inget krav att leverantören kan utföra dessa:

Genomföra utredningar och projekteringsuppdrag inom geoteknik (mark och miljö).

Trafik, transportinfrastruktur och buller

Leverantören ska minst kunna utföra följande tjänster:

Tjänster avseende samhällsekonomi, tillväxt och miljö med fokus på trafik och transportinfrastruktur.

Genomföra utredningar och analyser inom trafik, trafikärenden, trafikplanering, citylogistik, parkeringsutredningar och planer, upprätta TA-planer, göra bullerberäkningar/-kartering, och dylikt.

Trafikmätning (mätning av antal fordon som passerar en gata)

Bullerutredningar i samband med tex framtagande av detaljplaner.

Järnväg

Leverantören ska minst kunna utföra följande tjänster:

Rådgivning och handläggning av järnvägsdokumentation.

Bevaka förändringar i lagar och föreskrifter samt implementera dessa i säkerhetsstyrningssystem.

Genomföra internrevision av säkerhetsstyrningssystem.

Upprätta av trafikeringsavtal, järnvägsnätsbeskrivning och trafiksäkerhetsinstruktion.

Genomföra underhålls- och säkerhetsbesiktning.

Naturvård, vattenvård och skogsvård

Leverantören ska minst kunna utföra följande tjänster:

Genomföra utredningar, problemsökningar inom strandskoning, erosionsskydd etc.

Genomföra vattenverksamhetsutredning, naturinventeringar, planer och program inom naturvård och rekreation tex skötselplaner, skogsbruksplaner och dylikt.

Genomföra utredningar av miljökvalitetsnormer.

Genomföra utredningar och framtagande av gröninfrastrukturplaner och ekosystemtjänster.

Följande tjänster kan komma att avropas från anbudsområdet. Det är dock inget krav att leverantören kan tillhandahålla dessa:

Uppdrag inom våtmarker och fiskvandring.

Framtagande av planer för naturvårdande eller rekreationsanpassad skötsel av skog.

Framtagande av informationsmaterial avseende naturvård, vattenvård och/eller skogsvård.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och riskanalyser

Leverantören ska minst kunna utföra följande tjänster:

Uppföra miljökonsekvensbeskrivningar, miljörapporter, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, översvämningskarteringar, ras- och skredanalyser, riskutredningar gällande transport av farligt gods, ansökan om vattenverksamhet, miljöhållbarhetsredovisning och dylikt.

Genomföra utredningar av miljökvalitetsnormer.

Genomföra naturvärdesinventeringar som hör ihop med MKB.

Avfallsutredningar och deponi

Leverantören ska minst kunna utföra följande tjänster:

Genomföra utredningar, förändring och utveckling i avfallsplanering och avfallshantering, plockanalyser och dylikt.

Genomföra lakvattenutredning och lakvattenteknik; utreda, dimensionera och projektera lakvattenhantering. Hydrologi, geologi, vattenföringsutredningar, fältundersökningar och dylikt.

Besikta och projektleda*2 sluttäckningar av deponier. Utreda och projektera gamla nedlagda deponier samt ev. åtgärda eller ta fram underlag*1 inför upphandling av åtgärder och dylikt.

Uppföra miljörapporter och genomföra tillståndsprocesser enligt Miljöbalken kap 11 som har samband med nya eller befintliga avfallsanläggningar.

*1) Underlag såsom tex. ritningar, mängdförteckningar, tekniska beskrivningar o.likn enligt aktuella AMA-koder eller annan branschkodning, arbetsmiljöplaner, APD-planer och dylikt

*2) Projektledning såsom projekteringsledare, projektledare och byggledare.

Förorenade områden och geoteknik

Leverantören ska minst kunna utföra följande tjänster:

Genomföra utredningar och uppdrag inom geoteknik (mark och miljö) och hydrologi vid nyanläggning, ombyggnad och sanering av gator, markkonstruktioner, konstbyggnader och dylikt.

Leda och handlägga uppdrag/projekt, utreda, projektera inom området sanering av förorenat område, göra fältundersökningar, markprovtagningar, egenkontrollprogram, ta fram underlag*1 inför upphandling av saneringsentreprenader

Besiktiga, projektleda*2 och dylikt.

Med geoteknik avses uppdrag som inte kräver projektering. För uppdrag som avser geoteknik med projektering se anbudsområde 1, 2, 4 och 11.

*1) Underlag såsom tex. ritningar, mängdförteckningar, tekniska beskrivningar och liknande enligt aktuella AMA-koder eller annan branschkodning, arbetsmiljöplaner, APD-planer och dylikt.

*2) Projektledning såsom projekteringsledare, projektledare och byggledare.

Bro och konstbyggnader

Leverantören ska minst kunna utföra följande tjänster:

Ta fram konstruktion, genomföra besiktning, inspektion och inrapportering enligt BatMan av betong- och stålkonstruktioner,

Utredningar och projektering.

Ta fram underlag inför upphandling av ny/ombyggnad av anläggning.

Besiktiga, projektleda och dylikt.

Följande tjänster kan komma att avropas från anbudsområdet. Det är dock inget krav att leverantören kan utföra dessa:

Undersökningar av geotekniska förhållanden

Tjänster vid vibrationsalstrande markarbeten

Leverantören ska minst kunna utföra följande tjänster:

Genomföra riskanalyser, vibrationsmätning, provtryckning av rökkanaler, syneförrättning, besiktning, skadeutredning, ta fram beslutsunderlag för ersättningsansvar och dylikt.

Mark och exploatering

Leverantören ska minst kunna utföra följande tjänster:

Tjänster inom ledningsrätt och servitut, lantmäteriförrättningar, nyttjanderätter, exploatering, arrenden, fastighetsrätt.

Värderingstjänster (intrångsvärdering) och dylikt. Värdering ska kunna ske fysiskt på plats om beställaren så begär.

Genomföra värdering av skog och mark i samband med exploateringar och servitutsfrågor.

Projektledning av större exploateringsprojekt.

Fysisk planering och arkitekttjänster

Leverantören ska minst kunna utföra tjänster inom minst ett av följande tjänsteområden:

Arkitekttjänster för bedömning av gestaltningsfrågor, illustrationer, rådgivning plan- och bygglovsfrågor etc.

Planarkitekttjänster eller motsvarande, för planarbeten inom stadsutveckling och fysisk planering enligt PBL och MB. Tex planprogram, detaljplaner, översiktsplaner och övriga strategiska planer samt tematiska tillägg.

Antikvarietjänster för tjänster inom riksintressebeskrivning, byggnadsinventering, rådgivning kring byggnadsvård, upprättande av kulturmiljöplaner etc.

Landskapsarkitekttjänster för gestaltning av det offentliga rummet; delar av eller hela parker, rondeller, torg etc.

Arkitekttjänster för gestaltning av enklare byggnader såsom garage, personalutrymmen etc inför om- eller nybyggnation.

Leverantören ska i anbudet ange vilka tjänster som erbjuds.

Fastighetsteknik

Leverantören ska minst kunna utföra följande tjänster:

Utredningar, projektering och analyser inom området, ta fram underlag*1 inför upphandling av ny/ombyggnad av anläggning,

Besiktiga, projektleda*2  och dylikt.

Tjänster inom ventilation och värme, såsom konstruktion, besiktning, inspektion av ventilations-/värmeanläggningar

Tjänster inom el, såsom konstruktion, besiktning, inspektion av el-anläggningar, egenkontrollplaner.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

SBB2022-344