Nora kommuns upphandlingar Sakkunniga till den kommunala revisionen

Sakkunniga till den kommunala revisionen

Nora kommun, NORA

Inbjudan till anbudsgivare att lämna anbud på uppdraget

som sakkunniga till kommunens revisorer

Inbjudan

Nora kommun välkomnar, genom kommunens förtroendevalda revisorer, intresserade leverantörer att inkomma med anbud på konsulttjänster inom revisionsområdet i enlighet med detta förfrågningsunderlag.

Upphandlingen avser följande tjänster: Sakkunniga biträden till kommunens förtroendevalda revisorer för revision av kommunens nämnder och förvaltade stiftelser samt sakkunniga biträden till lekmannarevisorerna för de kommunala bolagen enligt nedan avseende koncernredovisning.

Välkomna med ert anbud!

Inledning

Nora kommun och dess bolag ligger i landskapet Västmanland som är en del av Örebro län. Kommunen Nora, en stad i utveckling med harmoni mellan gammalt och nytt. Noras stadskärna är känd för sina väl bevarade trähus, kullerstensgator och spännande bakgårdsmiljöer. Här finns också nyproducerade bostäder som smälter in i stadsbilden. Kommunen ligger mellan sjöar och skogar i Bergslagen, med en levande landsbygd och kreativa invånare.

Nora kommun har en ekonomisk omslutning på ca 750 mkr. Kommunen har även ägarintressen i koncernen Nora Rådhus med dotterbolagen Nora bostäder AB och Nora Fastigheter AB samt ägarintressen i kommunalförbundenSamhällsbyggnad Bergslagen och Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. Antalet invånare 2018-12-31 var 10 737.

Nora kommuns politik- och förvaltnings­organisation inledes den 1 januari 2015 med den politiska organisationen och från och med 1 februari 2016 är den nya förvaltningsorganisationen igång. Nytt är att Kommunstyrelsen med utskott är den enda verksam­hets­drivande nämnden. Fasta och tillfälliga beredningar finns under fullmäktige för långsiktiga frågor. Kommunens verksamheter är organiserade i en kommunförvaltning som delas in i olika verk­sam­hets­områden /uppdrag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-05-30)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-04-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

KS2019-108