Nora kommuns upphandlingar Gatu-/VA-sanering Hagavägen i Nora

Gatu-/VA-sanering Hagavägen i Nora

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, Nora

Upphandlingens syfte är köp av utförandeentreprenad omfattande borttagning-/omläggning av dag-, spill- och dricksvattenledning samt gata vid Hagavägen i Nora, Nora kommun. Totalt omfattar entreprenaden cirka 400 m schaktlängd.

Entreprenaden innebär i stora drag:

Rivning av vatten-, spill- och dagvattenledning, brunnar, ventiler och serviser, brandpost

Rivning av gata: beläggning inkl asfalt

Demontering/montering av betongmarkplattor och staket samt röjning/plantering av buskar

Omläggning VA: spill-, dag- och vattenledning, brunnar, ventiler och serviser, brandpost.

Omläggning gata: obunden överbyggnad, dräneringsledning - bunden överbyggnad ingår ej.

Jord- och bergsschakt, läggning och fyllning för ledningar, brunnar och serviser.

Åtgärder för trafik under byggnadstiden.

Återställningsarbeten.

Samordning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-07-15)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-06-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

SBB2019-225