Nora kommuns upphandlingar Bostad - särskild service - LSS

Bostad - särskild service - LSS

Nora kommun, NORA

Inledning

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande avtal på boendeplacering för leverans till Nora kommun.

Upphandlingsdokumenten innehåller samtliga förutsättningar och alla de krav som gäller för anbudsgivningen och kontraktsskrivning.

Observera att inga frågor besvaras under vecka 28-30. Vi har tagit hänsyn till semesterperioder och därför lagt sista dag för anbud den 25/9.          Vi ser fram emot ert anbud!

Upphandlande myndighet

Upphandlande myndigheter för denna upphandling är:

Organisationsnr      Upphandlande myndighet

212000-2007          Nora kommun

Nora kommun har det yttersta ansvaret för personer som har sin placering externt. Denna upphandling syftar till att ta hem utplacerade individer till sin hemkommun Nora.

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande avtal på boendeplacering för leverans till Nora kommun.

Upphandlingsdokumenten innehåller samtliga förutsättningar och alla de krav som gäller för anbudsgivningen och kontraktsskrivning.

Observera att inga frågor besvaras under vecka 28-30. Vi har tagit hänsyn till semesterperioder och därför lagt sista dag för anbud den 25/9.          Vi ser fram emot ert anbud!

Upphandlande myndighet

Upphandlande myndigheter för denna upphandling är:

Organisationsnr      Upphandlande myndighet

212000-2007          Nora kommun

Upphandlingens omfattning

Denna upphandling avser avtal avseende boendeplacering.

Nora kommun har det yttersta ansvaret för personer som har sin placering externt. Denna upphandling syftar till att ta hem utplacerade individer till sin hemkommun Nora.

Beställaren upphandlar därför bostad med särskild service för ungdomar och vuxna enligt LSS 9 § 9 SOL. Enheten ska vara belägen inom Nora kommuns tätort, anpassad för ändamålet samt besiktigad och godkänd av berörda myndigheter. I dagsläget ser beställaren ett behov av 2-7 boendeplatser inom föreskriven avtalsperiod, insatsbehovet för de enskilda kan variera.

Verksamheten ska vara så organiserad och ha till syfte att den enskilde kan utveckla sina personliga resurser och får stöd att leva ett så självständigt liv som möjligt. Enheten ska bidra till att den enskilde får möjlighet att leva under trygga och individuellt anpassade former. Det ska finnas den personal som krävs för att den enskilde ska få det stöd och den omvårdnad som behövs utifrån dennes behov.

Verksamheten ska grundas på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Den enskilde ska ha inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. Innehållet i stödet ska utformas efter den enskildes förutsättningar och behov enligt upprättad individuell genomförandeplan.

Angiven volym är endast en uppskattning, inga volymer garanteras under avtalsperioden.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2017-09-25)

Förfarande

Öppet påskyndat förfarande

Publicerad

2017-07-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 2017-373