Tält för lätt basecamp

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Karlstad

LBC tält 20210322

Upphandlingsform

Denna upphandling genomförs som direktupphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap benämns fortsättningsvis som MSB i denna förfrågan.

Upphandlingsobjekt

Direktupphandlingen avser köp av 30 stycken tält, i enlighet med ställda krav i detta upphandlingsunderlag.

Efterfrågade tält ska kunna levereras så snart som möjligt, dock senast 14 maj 2021.

Bakgrund och syfte

MSB är en statlig myndighet med visionen ”Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld”.

MSB bedriver verksamhet på flera orter i Sverige, i Karlstad finns ca 450 anställda, i Stockholm ca 250 anställda och på respektive utbildningsplats i Revinge och Sandö ca 100 anställda. Därutöver bedriver MSB också viss verksamhet i Kristinehamn och Rosersberg.

MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Denna direktupphandling avser MSB:s beredskap att kunna bistå med en lätt basecamp vid akuta händelser för vår insats personal. Uppdraget kan uppgå mellan 4-6 veckor. För att säkerställa att dessa behov kan tillgodoses behöver MSB anskaffa tält i enlighet med kravställningen i detta underlag.

Anbudets form och innehåll

Anbudet ska lämnas i upphandlingsverktyget Visma Direktupphandling, vara skrivet på svenska, och efterfrågade uppgifter och dokument ska finnas redovisade/bifogade (se avsnitt Översikt av anbudsuppgifter).

Svenska språket tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling.

Eventuella efterfrågade bruksanvisningar/produktblad, etc. ska i första hand vara på svenska, men engelska accepteras i andra hand. Samma förutsättningar gäller för andra anbudsbilagor som t ex av MSB efterfrågade certifikat, intyg, tekniska specifikationer och liknande dokument, d v s om dessa inte finns tillgängliga på svenska, accepteras att de är skrivna på engelska. För dokumentation som lämnas på engelska gäller att leverantören ska kunna redogöra för innehållet på svenska. Frågor och svar samt övrig informationshantering sker skriftligt via upphandlingsverktyget Visma Direktupphandling.

Frågor och svar samt övrig informationshantering sker skriftligt via upphandlingsverktyget Visma Direktupphandling. Frågor ska vara upphandlade myndighet tillhanda snarast, dock senast 2021-03-24, kl. 12.00.

Krav på leverantören

Leverantör

Leverantören ska underteckna anbudet samt ange följande uppgifter:

• Leverantörens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter

För kravuppfyllnad enligt ovan ska Bilaga 1 - Leverantörsuppgifter med underskrift användas och bifogas till anbudet.

Intyg från myndigheter

Leverantörer, etablerad i Sverige, ska uppfylla i Sverige lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Leverantören ska vara godkänd för svensk F-skatt. För leverantörer som är etablerade i Sverige kommer MSB genom egen kontroll verifiera att ovanstående krav uppfylls.

Leverantörer som inte är etablerad i Sverige ska inkomma med intyg om eller på annat sätt visa att man uppfyller kravet avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter i sitt hemland, d v s i det land där leverantören är etablerad.

Vid eventuella skulder och/eller ofullständiga uppgifter är det MSB som kommer att göra bedömningen av om leverantören uppfyller ovan ställda krav. Samråd sker med Skatteverket. Görs bedömningen att ställda krav avseende registrerings-, skatte-, och avgiftsskyldigheter inte uppfylls kommer leverantören att uteslutas från upphandlingen.

Krav på ekonomisk stabilitet

Leverantören ska ha en stabil finansiell och ekonomisk ställning.

Leverantörens finansiella och ekonomiska ställning kommer i första hand att kontrolleras genom sökning via kreditupplysningsföretag. Som utgångspunkt för upphandlingen gäller att leverantören ska ha minst kreditomdöme/rating 40 enligt Creditsafe. Den uppgift som gäller är det senast tillgängliga värde som finns registrerat den dag sökning sker. Detta sker normalt sett första arbetsdagen efter anbudstidens utgång. Uppgiften hämtas av MSB.

För leverantörer vars uppgifter inte kan hämtas från Creditsafe gäller att dessa leverantörer ändå kan anses uppfylla kravet avseende ekonomisk stabilitet om leverantören vid begäran från MSB kan lämna en förklaring så att MSB kan anse det klarlagt att företaget innehar motsvarande stabilitet.

I de fall lägre kreditomdöme/rating redovisas, kan leverantören ändå anses uppfylla kravet avseende ekonomisk stabilitet om leverantören kan lämna en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att företaget innehar motsvarande stabilitet. Råder det särskilda koncernförhållanden som påverkar leverantörer företags kreditomdöme kan koncerngaranti ställas, förutsatt att moderbolaget uppfyller ställda krav.

Kvalitetssäkring

Leverantören ska tillämpa dokumenterade kvalitetssäkringsrutiner som säkerställer att erforderlig kvalitet uppnås, antingen i form av en gällande ISO-certifiering (motsvarande) eller i form av ett eget kvalitetssystem.

Som bevis för att ovan ställda krav uppfyllts ska leverantören till anbudet bifoga:

1. Kopia på giltigt intyg om certifiering (t ex ISO 9001) eller,

2. En tillfredsställande redovisning av hur anbudsgivaren arbetar med kvalitetssäkring av sin verksamhet. För att redovisningen ska anses tillfredsställande krävs att det av redovisningen framgår att kvalitetssäkrande hantering finns för som minimum de nedan angivna områdena:

- Förebyggande åtgärder, avvikelsehantering och korrigerande åtgärder.

- Kundklagomål och reklamationer.

- Förbättrande åtgärder och uppdatering av kvalitetsarbetet.

Kravspecifikation - Krav på tält

Mått

- I tältet ska det finnas 2 styck sovdelar med mått: L: 235cm; B: 180cm; H: minst 160cm

- Det ska finnas utrymme utanför sovdelen i tältet med plats för bord och stolar med mått: L: minst 240cm; B: minst 390cm; H: minst 215cm

- Det ska finnas utrymme för förvaring i tältet med mått: L: 160cm; B: 390cm; H: minst 215cm

Utrymme för bord, stolar och utrymme för förvaring kan ligga intill varandra.

Maximalvikt på tält: 33kg

Material:

- Innertältet skal vara av andningsbar, 100 % polyester.

- Innertältets underlag ska vara dubbelbelagt, vattentätt och av PU-belagd polyestertaft, 100 % polyester.

Utrustning:

- Tältet ska vara med luftbågar:

Lufttrycket i luftbågarna ska vara på minst 9 psi/0,6 bar.

Varje båge ska vara individuell.

Tälten ska levereras med pump för luftbågarna.

- Tältet ska klara 4000 mm vattenpelare.

- Det ska finnas genomföringar för kabel i både ytter och innertält vid golvet på minst 5cm diameter.

- Det ska finnas fickor för förvaring i innertältet.

- Rutorna i tältet skall vara tonade och försedda med gardin som kan rullas upp och ner.

- Tältets sömmar ska vara tejpade för att förhindra att vatten tränger in.

- Föreslag på tält: Outwell Pinedale 6PA eller likvärdigt.

Förpackning:

Tältet ska vara packat i en komprimerbar väska så att den tar mindre plats vid förvaring.

Produktblad

Leverantören ska till anbudet bifoga produktblad eller liknande beskrivning för offererat tält, som styrker att ovanställda krav på efterfrågad vara uppfylls.

Leveranstid

Leverantören ska i anbudet ange leveranstid för efterfrågade tält. Leverans ska ske så snart som möjligt, dock senast 14 maj 2021.

Med leveranstid avses tidpunkten från MSB:s avrop fram tills dess att tälten

avlämnats på av MSB anvisad plats samt mottagits/godkänts av MSB.

Leveransvillkor

För denna förfrågan gäller leveransvillkor DDP enligt Incoterms 2020. Leverans ska ske till MSB, Verkstadsvägen 4, 68155 Kristinehamn.

Tälten ska levereras väl emballerade och transporteras på ett för ändamålet lämpligt sätt. Övriga villkor framgår av avsnittet Leverans i avtalet.

Pris

Pris ska anges som totalpris för hela förfrågan (30 st tält inkl. ev. tillbehör). MSB kommer använda offererat totalpris vid utvärdering av anbud. Leverantören ska dock även ange pris per styck för offererat tält.

Pris ska anges i SEK och exklusive moms. Angivet totalpris ska inkludera samtliga kostnader som krävs för fullgörandet av denna förfrågan, detta innefattar även eventuella leveranskostnader. Inga ytterligare kostnader får tillkomma till angivet totalpris.

Utvärdering av anbud

MSB kommer att tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud är ekonomiskt mest fördelaktigt för myndigheten. Utvärderingen kommer att göras enligt grunden pris. Det betyder att MSB kommer att anta det anbud som uppfyller ställda krav och har lägst pris. Med lägst pris menas lägsta totalpris för hela förfrågan.

I det fall flera leverantörer har lämnat lägsta pris kommer lottning att ske. Vid lottning kommer en opartisk person vara närvarande.

Sista anbudsdag

Anbud önskas snarast, dock senast 2021-03-30.

Anbudets giltighetstid

Anbud ska vara giltigt till och med 2021-05-31.

Förbehåll

MSB förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om budgeterade medel är otillräckliga eller om upphandlingens totala värde visar sig överstiga tröskelvärdet för direktupphandlingar.

Översikt av anbudsuppgifter

Av anbudet ska följande uppgifter framgå/bifogas:

1. Bilaga 1 - Leverantörsuppgifter, ska fyllas i, skannas in och bifogas till anbudet. 

2. Pris. Totalpris för hela förfrågan, samt pris per styck.

3. Produktblad eller liknande beskrivning som styrker att ställda produktkrav uppfylls.

4. Leveranstid för efterfrågade tälten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-30)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-03-19

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län, Värmlands län

Diarie-/referensnummer

LBC tält 20210319