Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Hyra av höglyftande skjutstativtruck

Hyra av höglyftande skjutstativtruck

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Karlstad

Hyra av höglyftande skjutstativtruck

Upphandlingsform

Denna upphandling genomförs som direktupphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap benämns fortsättningsvis som MSB i denna förfrågan.

Upphandlingsobjekt

Denna upphandling avser hyra av en (1) st höglyftande skjutstativtruck (fabriksny) till MSB:s EU-lager i Kristinehamn, i enlighet med detta förfrågningsunderlag inklusive ev. bilagor. Se vidare avsnitt Kravspecifikation för ytterligare specifikationer.

Bakgrund

MSB har sitt samlade förråd för nationell och internationell insatsmateriel i Kristinehamn. I förråden bedrivs normal förrådsverksamhet där daglig hantering av materiel ingår. MSB har i förråden ett flertal truckar som hjälpmedel i hanteringen av materiel. Truckarna består av olika varianter för hantering av gods och materiel i såväl utemiljö som innemiljö. MSB behöver nu komplettera truckflottan med hyra av en höglyftande skjutstativtruck till ett av lagren där MSB lagerhåller materiel till EU.

Skjutstativtrucken ska användas  för hantering av gods på hög höjd i förrådsbyggnad med betongunderlag.

Anbudets form och innehåll

Anbudet ska lämnas i upphandlingsverktyget Visma Direktupphandling, vara skrivet på svenska, och efterfrågade dokument ska finnas bifogade. Svenska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling. Frågor och svar samt övrig informationshantering sker skriftligt via upphandlingsverktyget Visma Direktupphandling. Frågor ska vara upphandlade myndighet tillhanda snarast.

Krav på anbudsgivare

Anbudsgivare

Anbudsgivaren ska underteckna anbudet samt ange följande uppgifter:

• Anbudsgivarens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter

För kravuppfyllnad enligt ovan ska Bilaga 1 - Leverantörsuppgifter med underskrift användas och bifogas till anbudet.

Intyg från myndigheter

Anbudsgivare, etablerad i Sverige, ska uppfylla i Sverige lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Anbudsgivare ska vara godkänd för svensk F-skatt. För leverantörer som är etablerade i Sverige kommer MSB genom egen kontroll verifiera att ovanstående krav uppfylls.

Anbudsgivare som inte är etablerad i Sverige ska inkomma med intyg om eller på annat sätt visa att man uppfyller kravet avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter i sitt hemland, d v s i det land där anbudsgivaren är etablerad.

Vid eventuella skulder och/eller ofullständiga uppgifter är det MSB som kommer att göra bedömningen av om anbudsgivaren uppfyller ovan ställda krav. Samråd sker med Skatteverket. Görs bedömningen att ställda krav avseende registrerings-, skatte-, och avgiftsskyldigheter inte uppfylls kommer anbudsgivaren att uteslutas från upphandlingen.

Krav på ekonomisk stabilitet

Anbudsgivare ska ha en stabil finansiell och ekonomisk ställning.

Anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning kommer i första hand att kontrolleras genom sökning via kreditupplysningsföretag. Som utgångspunkt för upphandlingen gäller att anbudsgivare ska ha minst kreditomdöme/rating 40 enligt Creditsafe. Den uppgift som gäller är det senast tillgängliga värde som finns registrerat den dag sökning sker. Detta sker normalt sett första arbetsdagen efter anbudstidens utgång. Uppgiften hämtas av MSB.

För anbudsgivare vars uppgifter inte kan hämtas från Creditsafe gäller att dessa anbudsgivare ändå kan anses uppfylla kravet avseende ekonomisk stabilitet om anbudsgivaren vid begäran från MSB kan lämna en förklaring så att MSB kan anse det klarlagt att företaget innehar motsvarande stabilitet.

I de fall lägre kreditomdöme/rating redovisas kan anbudsgivare ändå anses uppfylla kravet avseende ekonomisk stabilitet om anbudsgivaren kan lämna en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att företaget innehar motsvarande stabilitet. Råder det särskilda koncernförhållanden som påverkar anbudsgivande företags kreditomdöme kan koncerngaranti ställas, förutsatt att moderbolaget uppfyller ställda krav.

Kvalitetssäkring

Anbudsgivaren ska tillämpa dokumenterade kvalitetssäkringsrutiner som säkerställer att erforderlig kvalitet uppnås, antingen i form av en gällande ISO-certifiering (t.ex. ISO 9001 eller motsvarande) eller i form av ett eget kvalitetssystem.

Som bevis för att ovan ställda krav uppfyllts ska anbudsgivaren till anbudet bifoga:

1. Kopia på giltigt intyg om certifiering eller,

2. En tillfredsställande redovisning av hur anbudsgivaren arbetar med kvalitetssäkring av sin verksamhet. För att redovisningen ska anses tillfredsställande krävs att det av redovisningen framgår att kvalitetssäkrande hantering finns för som minimum de nedan angivna områdena:

• Förebyggande åtgärder, avvikelsehantering och korrigerande åtgärder.

• Kundklagomål och reklamationer.

• Förbättrande åtgärder och uppdatering av kvalitetsarbetet.

Miljö

Anbudsgivaren ska tillämpa dokumenterade miljöfrämjande rutiner som säkerställer att uppdraget utförs enligt gällande lagar och förordningar, antingen i form av en gällande ISO-certifiering (t.ex. ISO 14001 eller motsvarande) eller i form av egna rutiner för miljöfrämjande åtgärder.

Som bevis för att ovan ställda krav uppfyllts ska anbudsgivaren till anbudet bifoga:

1. Kopia på giltigt intyg om certifiering eller,

2. En tillfredsställande redovisning av hur anbudsgivaren arbetar med miljöfrämjande åtgärder i sin verksamhet.

Krav på resurser, kompetens och service

Anbudsgivaren ska ha resurser och kompetens för leverans, service och support. Anbudsgivaren ska ha en serviceorganisation som MSB kan kontakta gällande t.ex. frågor kring tillbehör/reservdelar samt service och support under hyresavtalstiden. Serviceorganisationen ska vara svensktalande, med detta avses att service och support (samt ev. beställning/frågor kring tillbehör/reservdelar) ska kunna ske på svenska samt att anbudsgivaren ska kunna tillhandahålla svensktalande personal vid servicebesök på plats hos MSB.

Kravspecifikation - Krav på vara/utrustning

Observera att direktupphandlingen endast avser hyra av fabriksny skjutstativtruck.

Avtalstid

Avtalstiden/hyresavtalstiden ska vara tre (3) år räknat från leveransdatumet med option om förlängning ytterligare ett (1) år.

Avisering om förlängning ska ske senast tre (3) månader före hyresavtalsperiodens utgång.

Vid hyresavtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning.

Beräknad avtalsstart är 2021-09-01 (Datum för inledande avtalsperiod fastställs i samband med

avtalstecknandet, beroende på antagen leverantörs leveranstid).

Konstruktion

Lyftkapacitet för skjutstativtrucken ska ligga mellan 1200 kg till1400 kg, och lyfthöjden ska vara minst 7000 mm.

Drivmedel/Elsystem

Skjutstativtrucken ska vara eldriven, med batterikapacitet (V/Ah) om 48 volt.

Lyftstativ och gafflar 

Skjutstativtrucken ska ha:

•  frilyftsstativ.

• stativdämpning.

• gaffelspridning.

• gafflar med sidoförskjutning.

• gaffellängd om 1200 mm.

• gaffelmonterad kamera.

• kamera längst upp i masten/stativet.

• lyfthöjdsbegränsning.

• förval av höjd/indikator.

• positionslaser gafflar.

• automatisk nolltilt (90 grader).

• skydd på stödbenshjul.

Förarmiljö / skydd och komfort

Skjutstativtrucken ska ha:

- panoramabackspegel.

- arbetsbelysning fram, bak samt högst upp på stativ.

- säkerhetsbelysning.

- rattkula på ratt.  

- ergonomiskt förarsäte.

- brandsläckare.

- förarskydd med tak på hyttram. Ska vara transparent.

- reglage av minispakstyp.

- tiltande hytt.

- höj- och sänkbart hyttgolv.

Tillbehör

Följande tillbehör ska medfölja och ingå i offererat pris:

• Batteriladdare.  

• Vattenpåfyllningsutrustning (om detta behövs för offererad skjutstativtruck).

Kvalitetskrav, standarder och regelverk

 Offererad skjutstativtruck ska:

• uppfylla gällande CE-märkningskrav.

• uppfylla krav enligt maskindirektivet, (EU-direktiv 2006/42/EG).

• uppfylla krav enligt svensk standard SS-EN ISO 3449:2008 (Anläggningsmaskiner - Skyddshytt mot fallande objekt (FOPS) - Laboratorieprovning och prestandakrav (ISO 3449:2005). 

•  i alla avseenden i övrigt vara utförd och utrustad så att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och krav som uppställs av svenska myndigheter uppfylls.

Dokumentation

Dokumentation för handhavande och dagligt underhåll ska medfölja i samband med leverans av skjutstativtrucken. All dokumentation som medföljer trucken ska vara på svenska.

Utbildning

Utbildning i handhavande av skjutstativtruck ska ske på plats hos MSB i Kristinehamn, i samband med leverans av trucken. Efter avslutad utbildning ska deltagarna kunna framföra och hantera skjutstativtrucken på ett säkerhetsmässigt och miljömässigt sätt samt kunna utföra dagligt underhåll. Utbildningen ska ingå i offererat pris.

Leverans

Leverantören ska i anbudet ange leveranstid för efterfrågad skjutstativtruck inkl. ev. tillbehör. Leverans ska ske senast 2021-09-01. 

Med leveranstid avses tidpunkten från MSB:s beställning fram tills dess att utrustningen avlämnats på av MSB anvisad plats samt mottagits/godkänts av MSB.

Leveransvillkor

För denna förfrågan gäller leveransvillkor DDP enligt Incoterms 2010. Leverans ska ske till, av MSB, anvisad plats. Ingående varor/utrustning ska levereras väl emballerade och transporteras på ett för ändamålet lämpligt sätt. Övriga villkor framgår av avsnittet Leverans i

avtalet. Transport av skjutstativtrucken tillbaka till leverantören vid hyresavtalstidens utgång ombesörjs och bekostas av leverantören.

Pris

Pris ska anges i form av månadskostnad för hyra av skjutstativtruck. MSB kommer använda offererad månadskostnad vid utvärdering av anbud.

Pris ska anges i SEK och exklusive moms. Angivet pris per månad ska inkludera samtliga kostnader (såsom t.ex. administrativa avgifter, emballage, transport, tull, miljöavgift, försäkringar (för såväl gällande under transport som gällande under hyresavtalstiden), service, reparationer, batterier, däck, etc.) som krävs för fullgörandet av denna förfrågan och tillhörande avtal, inga ytterligare kostnader får tillkomma.

Utvärdering av anbud

MSB kommer att tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud är ekonomiskt mest fördelaktigt för myndigheten. Utvärderingen kommer att göras enligt grunden pris. Det betyder att MSB kommer att anta det anbud som uppfyller ställda krav och har lägst pris. Med lägst pris menas lägst månadskostnad för efterfrågad skjutstativtruck.

Sista anbudsdag

Anbud önskas snarast, dock senast 2021-04-30.

Anbudets giltighetstid

Anbud ska vara giltigt till och med 2021-06-30.

Förbehåll

MSB förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om budgeterade medel är otillräckliga eller om upphandlingens totala värde visar sig överstiga tröskelvärdet för direktupphandlingar.

Översikt av anbudsuppgifter

Av anbudet ska följande uppgifter framgå/bifogas:

1. Månadskostnad för hyra av efterfrågad skjutstativtruck.

2. Produktblad eller liknande beskrivning som styrker att ställda produktkrav uppfylls.

3. Leveranstid för efterfrågad skjutstativtruck.

4. Bilaga 1 - Leverantörsuppgifter med underskrift, ska fyllas i, skannas in och bifogas till anbudet.

5. Kopia på giltigt intyg om certifiering eller en tillfredsställande redovisning avseende Kvalitetssäkring.

6. Kopia på giltigt intyg om certifiering eller en tillfredsställande redovisning avseende Miljöfrämjande rutiner.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-30)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-04-22

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Skjutstativtruck