Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 109.2021.06 Transport av 6 pallar från Kristinehamn - Ukraina

109.2021.06 Transport av 6 pallar från Kristinehamn - Ukraina

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Karlstad

Upphandling Transport av gods  Kristinehamn - Ukraina

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med visionen ”Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld”.

MSB har tecknat ett 3-årigt avtal med EU, Bryssel om att tillhandahålla ett Warehouse II i Sverige. I avtalet ingår också att transportera material mellan de olika missionerna som är placerade på skilda geografiska platser i världen.

Mer information om MSB finns på myndighetens hemsida www.msb.se.

Myndigheten benämns fortsättningsvis som MSB i detta förfrågningsunderlag.

Upphandlingsform

Denna upphandling genomförs som direktupphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Anbudets form och innehåll

Anbudet ska lämnas i upphandlingsverktyget Visma Direktupphandling, vara skrivet på svenska, och efterfrågade dokument ska finnas bifogade. Svenska eller engelska språket tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling.

Anbudsbilagor ska i första hand vara på svenska men kan, om de inte finns tillgängliga på svenska, accepteras även på engelska. Om sådan dokumentation lämnas på engelska ska leverantören kunna redogöra för innehållet på svenska.  

Krav på anbudsgivare

Anbudsgivare

Anbudsgivaren ska underteckna anbudet samt ange följande uppgifter:

• Anbudsgivarens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter

För kravuppfyllnad enligt ovan ska Bilaga 1 - Leverantörsuppgifter med underskrift användas och bifogas till anbudet.

Intyg från myndigheter

Anbudsgivare ska uppfylla i Sverige lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.

Anbudsgivare ska vara godkänd för svensk F-skatt. Detta gäller även om anbudsgivaren inte är etablerad i Sverige men bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige. (Utländsk anbudsgivare ansöker om att bli godkänd för svensk F-skatt hos Skatteverket. Ansökan görs på blankett ”Skatteanmälan för utländska företagare, SKV4632”.)

MSB kommer genom egen kontroll verifiera att ovanstående krav uppfylls.

Vid eventuella skulder och/eller ofullständiga uppgifter är det MSB som kommer att göra bedömningen av om anbudsgivaren uppfyller ovan ställda krav. Samråd sker med Skatteverket. Görs bedömningen att ställda krav avseende registrerings-, skatte-, och avgiftsskyldigheter inte uppfylls kommer anbudsgivaren att uteslutas från upphandlingen.

Krav på ekonomisk stabilitet

Anbudsgivare ska ha en stabil finansiell och ekonomisk ställning.

Anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning kommer i första hand att kontrolleras genom sökning via kreditupplysningsföretag. Som utgångspunkt för upphandlingen gäller att anbudsgivare ska ha minst rating (kreditomdöme) 40 enligt Creditsafe. Uppgiften hämtas av MSB.

I de fall lägre kreditomdöme redovisas kan anbudsgivare ändå anses uppfylla kravet avseende ekonomisk stabilitet om anbudsgivaren kan lämna en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att företaget innehar motsvarande stabilitet. Råder det särskilda koncernförhållanden som påverkar anbudsgivande företags kreditomdöme kan koncerngaranti ställas, förutsatt att moderbolaget uppfyller ställda krav.

Kvalitetssäkring

Anbudsgivaren ska tillämpa dokumenterade kvalitetssäkringsrutiner som säkerställer att erforderlig kvalitet uppnås, antingen i form av en gällande ISO-certifiering (ISO 9001:2008 eller motsvarande) eller i form av ett eget kvalitetssystem. Leverantören ska, om MSB så begär, kunna uppvisa redovisning som påvisar kravuppfyllnad. 

Miljö

Anbudsgivaren ska tillämpa dokumenterade miljöfrämjande rutiner som säkerställer att uppdraget utförs enligt gällande lagar och förordningar, antingen i form av en gällande ISO-certifiering (ISO 14001 eller motsvarande) eller i form av egna rutiner för miljöfrämjande åtgärder. Leverantören ska, om MSB så begär, kunna uppvisa redovisning som påvisar kravuppfyllnad.

Upphandlingsobjekt

Direktupphandlingen avser transport av sex (6) pallar från Kristinehamn - Ukraina, enligt packlista och proforma.

Uppdraget

Mått och vikt: Se bifogad packlista

Farligt gods: Nej, i sändningen finns batteri UN3481 är packat enligt SP188 och UN 2800 som är packat enligt SP598

Märk CMR, ”transport i enlighet med SP188 och SP598”

Läkemedel: Nej

Strategisk materiel: Nej

​Försäkring: Nej

Exportklarering: Ja, utförs av leverantören kostnad skall ingå i anbudet. Kopia av exporten ska skickas till MSB.

Importklarering: Nej, Missionen hanterar importen, utförs av Eurodean International Movers LLC, får endast kontaktas "in case of emergency"

MSB önskar så snart som möjligt efter tilldelningsbeslut få information om vilka personer hos transportören (eller dennes undertransportör) som kommer vara involverade i transporten, detta så att MSB kan informera kontaktpersonen hos mottagande/avsändande part (PoC) vilka kontakter som kan komma att tas ifrån transportörens sida. 

Det är av största vikt för MSB att kunna lämna information samt ha löpande dialog om transporten/-erna till vår uppdragsgivare, transportören ska därför kontinuerligt lämna uppdateringar för pågående transport/-er till MSB (log@msb.se). Med kontinuerlig information avses kortare uppdateringar (t ex tracking) om sändningen/transporten. Eventuella indikationer på förseningar/förändringar av leveransen ska omedelbart aviseras till MSB.    

Upphämtningsadress:

MSB Kristinehamn

Televägen 4

681 34  Kristinehamn

Obs: Föranmälan krävs minst 2 timmar innan upphämtning.

Kontaktperson (PoC)

Godsmottagning 010-240 55 60 

Öppet tider: Mån-Tor 07:00 till 15:30 samt fredag 07:00 till 15:00

Leveransadress (Delivery Address):

EUAM Ukraine

Annex Building

G. Skovorody St 17 G

Kyiv

Ukraine

Grid Reference:

50°28´04.9"N 

30°31´20.6"E

Kontaktperson (PoC)

Name: Oliver Kleine

e-Mail: oliver.kleine@euam-ukraine.eu

Mobile Phone: +380 (977) 553 907

Öppettider Leverans:

Mon – Friday 09:00 – 17:00

Weekends: Closed

Transportköpare (Shipper):

MSB

Verkstadsvägen 4

681 55  Kristinehamn

Sweden

Krav på chaufför

Chaufför som ska hämta godset i Kristinehamn, ska kunna kommunicera på engelska eller svenska det är ett krav.

MSB behöver kontaktas 2  timmar innan chaufför är på plats vid upphämtningsadress i Kristinehamn.

Vid upphämtning ska ref 109.2021.06 6 pall uppges

Leveransvillkor

För transporten gäller leveransvillkor DAP enligt Incoterms 2010. Leverans ska ske till anvisad plats, se leveransadress under avsnitt Förutsättningar.

Lastning och lossning ska ingå i offererat pris.

Leverantören ska inneha gällande och för branschen sedvanliga försäkringar samt erforderliga relevanta tillstånd enligt gällande lagstiftning och i övrigt gällande regler. 

Godset ska anses levererade då dessa avlämnats på av MSB anvisad plats samt mottagits och godkänts av MSB/EUMM.

Chaufförens namn och ID samt bilens regnummer måste meddelas mottagaren senast 2 arbetsdagar innan leverans

Mottagaren har inte specifik avlastningsutrustning.

Transport/Leveranstid

​Leverantören ska i anbudet ange beräknad leveranstid för efterfrågat uppdrag. Transporten ska vara levererad snarast möjligt med normalfrakt

Med leveranstiden avses tiden från upphämtning av godset fram tills dess att godset avlämnats på angiven leveransadress samt mottagits och godkänts av mottagande part samt att leverantören har skickat Proof Of Delivery (POD) till MSB. 

Upphämtning av godset ska ske så snart som möjligt efter att uppdraget har tilldelats. 

När godset är upphämtat så ska leverans påbörjas snarast för att säkerställa leverans inom avtalad tid.

Pris

Pris ska anges för hela uppdraget.

Pris ska anges i SEK och exklusive moms. Pris inkluderar samtliga kostnader som krävs för fullgörande av uppdraget. MSB medger ej ersättning för tillkommande kostnader, förutsatt att dessa inte orsakats av MSB.

Utvärdering av anbud

MSB kommer att tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud är ekonomiskt mest fördelaktigt för myndigheten. Utvärderingen kommer att göras enligt grunden pris. Det betyder att MSB kommer att anta det anbud som uppfyller ställda krav och har lägst totalpris. Med lägst totalpris menas pris för hela transporten.

Förbehåll

MSB förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om budgeterade medel är otillräckliga, om upphandlingens totala värde visar sig överstiga tröskelvärdet för direktupphandlingar eller om förutsättningarna hos MSB:s uppdragsgivare ändras.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-09-19)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-09-16

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

109.2021.06 6 pll