Malung-Sälens kommun Länsgemensamt e-Arkiv

Länsgemensamt e-Arkiv

Ludvika kommun, Ludvika

Upphandlingscenter inbjuder till anbudsgivning gällande Länsgemensamt e-Arkiv enligt nedanstående instruktioner och bifogade dokument.

Dalarnas kommuner driver ett gemensamt projekt om införande av ett länsgemensamt e-arkiv, där målbilden är en gemensam lösning för digitalt bevarande.

I samverkan anskaffas ett e-arkivsystem för Dalarnas kommuner(Kommunerna). Installation av system ska ske i Borlänge kommuns It-miljö.

Säters kommun kommer att leda förvaltningen av det gemensamma e-arkivet.

Informationsägarskapet ligger på respektive kommun. Den logiska strukturen i e-arkivet ska vara uppbyggd på ett sådant sätt att kommunerna/arkiv-myndigheternas arkivhandlingar är åtskilda då varje kommun är sin egen arkivmyndighet.

Gemensam förvaltningsorganisation

Det finns en gemensam förvaltningsorganisation, e-arkivcentrum Dalarna, som ansvarar för att e-arkivet förvaltas på ett övergripande plan för deltagande kommuners räkning. Förvaltningsorganisationen består av professioner e-arkivarie, samordnare, användarstöd, inleveranstekniker och IT-drifttekniker, vilka kommer att utgöra den primära kontaktytan gentemot leverantören.

Syfte – vision

Upphandlingens syfte är att få till stånd avtal gällande införande och leverans av ett e-arkivsystem, som kan tillgodose Kommunernas behov av specificerat e-arkiv under avtalsperioden.

Den övergripande visionen som Kommunerna önskar uppnå med ett införande av en e-arkivlösning är:

Kommuner i Dalarnas län ska erbjuda medborgare, näringsliv, forskning och förvaltning enkel tillgång till offentlig digital information.

Detta förverkligas genom ett länsgemensamt e-arkiv, som är en funktion för att ta emot, långtidsbevara och tillhandahålla digital information. E-arkivet skall uppfylla krav på riktighet, tillgänglighet och konfidentialitet enligt gällande lagstiftning. Informationens egenskaper som ska bevaras är autenticitet, tillförlitlighet, integritet och användbarhet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-06-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-05-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

GNU 2018/58