Malung-Sälens kommun Järnhandelsvaror och Byggvaror - Malung-Sälens kommun

Järnhandelsvaror och Byggvaror - Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun, MALUNG

Upphandling för att täcka Malung-Sälens kommuns behov av järnhandels- och byggvaror.

Upphandling för att täcka Malung-Sälens kommuns behov av järnhandels- och byggvaror.

Avtal

Ramavtal kommer att tecknas med tre (3) leverantör per arbets- och produktområde såvida tre (3) eller flera anbudsgivare blir kvalificerade. Dessa kommer att rangordnas per arbetsområde och produktområde.Arbetsområden:- Malung- SälenProduktområden:- Järnhandelsvaror- ByggvarorAvtalsområden:- Malung - Järnhandelsvaror - Byggvaror- Sälen/Lima - Järnhandelsvaror - ByggvarorVid inköp över 50 000 SEK förbehåller sig beställaren rätten att använda förnyad konkurrensutsättning.

Förteckning över förfrågningsunderlaget

Upphandlingsunderlaget består av följande handlingar:

Upphandlingsdokument daterat 2020-03-111. Prisbilaga Järnhandelsvaror2. Prisbilaga Bygghandelsvaror3. Intyg samarbetspartner underleverantör4. Faktureringsrutin e-faktura Malung-Sälens kommun5. Bilaga - ALOS_05

Tillhandahållande av upphandlingsdokument

Upphandlingsdokumenten tillhandahålls utan kostnad via TendSign, https://tendsign.com. Användarlogin och lösenord erhålles via TendSign support.

Upplysningar under anbudstiden

Frågor gällande upphandlingen ska ställas skriftligen via Tendsign, senast 2022-04-11. Frågor och svar av väsentlig betydelse för anbudsgivandet publiceras i TendSign senast sex (6) kalenderdagar innan sista anbudsdag. Upphandlingsdokumenten kan rättas eller kompletteras under anbudstiden. Sådana ändringar publiceras på TendSign senast sex (6) kalenderdagar innan sista anbudsdag. Hämta därför alltid ut handlingarna från Tendsign för att undvika risken att missa kompletteringar/ändringar i upphandlingsdokumenten.Endast uppgifter publicerade i Tendsign databas är att betrakta som en del avupphandlingsdokumenten.

Uteslutning av anbud

Anbudet kan uteslutas från upphandlingen om Anbudsgivaren lämnat ofullständiga och/eller motstridiga uppgifter i anbudet. Anbudet kan även komma att förkastas om anbudshandlingarna inte överensstämmer med detta upphandlingsdokument.

Reservation- Alternativa anbud

Anbud får inte innehålla reservationer utan alla krav ska accepteras i dess helhet. Andra uppgifter och handlingar än de som uppgivits och/eller efterfrågats i upphandlingsdokumenten och som anbudsgivaren angivit i/bifogat till anbudet beaktas inte. Detsamma gäller för uppgifter som inte angivits inom ramen för upphandlingsdokumentens systematik. Således ska uppgifter anges i de svarsfält som är kopplade till respektive fråga.Alternativa anbud accepteras inte.

Anbudets giltighetstid

Anbud ska vara bindande t o m 60 dagar efter sista datum för anbudets inlämnande. Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning ska beställaren ha rätt att förlänga anbudens giltighetstid fram till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas, dock i högst tre (3) månader efter angiven giltighetstid.På anmodan av beställaren kan anbudsgivarna ges möjlighet att ytterligare förlänga anbudstiden.

Rättelse, förtydliganden och komplettering

Uppenbara felskrivningar, felräkningar eller något annat uppenbart fel i anbudet får rättas. Kommunen får också begära att anbudet förtydligas och /eller kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.

Anbudsprövning och utvärdering

Efter anbudsöppningen sker granskning och prövning av de anbud som kommit in.I upphandlingsförfaranden över tröskelvärdet har kommunen rätt att göra en omvänd utvärdering enligt LOU 4 kap. 12 §. Detta innebär att utvärdering sker först och att handlingar kommer att begäras in/kontrolleras endast för den/de anbudsgivare som myndigheten avser tilldela ramavtalet.Utvärdering kommer att ske enligt principen om det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn taget till pris. Den anbudsgivare som lämnar det mest fördelaktiga priset i enligt prisbilagorna, avses tilldelas ramavtalet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-03-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

21/18