Lunds universitet Digitala utmaningar för studentrekrytering

Digitala utmaningar för studentrekrytering

Svenska Institutet, STOCKHOLM

SI har ett särskilt uppdrag att marknadsföra Sverige som studiedestination för högre utbildning. Under åren 2011 och 2016, arbetade SI i samverkan med universitet och högskolor med digitala utmaningar som ett verktyg för att marknadsföra Sverige som studiedestination och öka rekryteringen till svensk högre utbildning. Inom ramavtalet har digitala utmaningar, såsom studenttävlingar genomförts, såväl av SI i samverkan med ett antal lärosäten, som av flera lärosäten utan SI:s medverkan och av enskilda lärosäten. Fem lärosäten är nu intresserade av att på nytt upphandla en sådan liknande tjänst.Upphandlingen innefattar att genom upphandlat ramavtal har SI och aktuella lärosäten möjlighet att avropa uppdrag som består av ett brett tjänsteområde innefattande att ta fram verktyg/stöd/plattform för digitala utmaningar för studentrekrytering.Uppskattat värde för upphandlingen är 1-3 digitala utmaningar per år à ca 300 000 kr exklusive mervärdesskatt per utmaning och lärosäte.

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar SI samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. SI har kontor i Stockholm och Paris. Läs mer på www.si.se.

SI har ett särskilt uppdrag att marknadsföra Sverige som studiedestination för högre utbildning. Under åren 2011 och 2016, arbetade SI i samverkan med universitet och högskolor med digitala utmaningar som ett verktyg för att marknadsföra Sverige som studiedestination och öka rekryteringen till svensk högre utbildning. Digitala utmaningar, såsom tävlingar genomfördes i bland annat Indien, USA, Brasilien och Sydkorea.

Mellan 2013 och 2017 hade SI ett ramavtal för att arbeta med elektroniska tävlingsportaler. Sju lärosäten hade givit SI fullmakt att upphandla tjänsten också för deras räkning.

Inom ramavtalet har digitala utmaningar, såsom studenttävlingar genomförts, såväl av SI i samverkan med ett antal lärosäten, som av flera lärosäten utan SI:s medverkan och av enskilda lärosäten. Fem lärosäten är nu intresserade av att på nytt upphandla en sådan liknande tjänst.

Upphandlingen innefattar att genom upphandlat ramavtal har SI och aktuella lärosäten möjlighet att avropa uppdrag som består av ett brett tjänsteområde innefattande att ta fram verktyg/stöd/plattform för digitala utmaningar för studentrekrytering. Uppskattat värde för upphandlingen är 1-3 digitala utmaningar per år à ca 300 000 kr exklusive mervärdesskatt per utmaning och lärosäte.

Förutom SI är för närvarande nedan myndigheter/organisationer intresserade av att delta i upphandlingen och därmed kunna bli avropsberättigade till upphandlat ramavtal; Stockholms Universitet, KTH, Chalmers tekniska högskola, Lunds Universitet, Göteborgs Universitet. SI kommer dock att vara Upphandlande myndighet och handlägger och administrerar denna upphandling. Övriga deltagare och därmed avropsberättigade har lämnat fullmakt till SI att genomföra denna upphandling och ingå ramavtal å deras räkning.

Upphandlingen avser ramavtal med minst en (1) leverantör. Avtalsperioden är fr.o.m. avtalstecknande och tjugofyra (24) månader, med möjlighet till förlängning vid två (2) tillfällen om högst tolv (12) månader i taget dvs. som längst fyra (4) år. SI kommer att samordna ramavtalet och förbehåller sig rätten att besluta om förlängning. Avropen kommer att ske genom den nya avropsformen, delvis förnyad konkurrensutsättning, hos samtliga de leverantörer som SI skrivit ramavtal med.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-09-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-06-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

25177/2018