Upphandlingar Konstnärlig gestaltning till Harabergsområdet

Konstnärlig gestaltning till Harabergsområdet

Ljungby kommun, LJUNGBY

Ljungbybostäder AB bjuder in yrkesverksamma konstnärer att lämna in ansökan/intresseanmälan till skissuppdrag för nybyggnationen Harabergsområdet.

Beskrivning av uppdraget

Den muntliga berättartraditionen är ett av Ljungbys fokusområden. Ljungby är hjärtat i den s.k. Sagobygden. Det var här, i sydvästra Småland, som mycket av den svenska muntliga berättartraditionen skrevs ner. Det muntliga berättandet är en del av vårt kulturarv och Sagobygden finns upptagen på Unescos register över goda metodiska exempel på hur man kan arbeta med immateriellt kulturarv.

Berättelsen om Harabergets namn och ursprung är okänt i Ortnamnsregistret eller Lantmäteriets Kartsök. Troligtvis är namnet ett naturnamn som innehåller djuret hare i förleden, med syftning på förekomsten av en hare eller likheten med en hare. Men det kan också handla om terrängbeteckningen har,vilket betyder klippa eller stengrund.

De nya huskropparna på Haraberget kommer bli en plats för en yngre generation, förskola och en äldre generation, särskilt boende och trygghetsboende. Gestaltningsuppdragen fokuserar på ytor som kan ses som gemensamma för husens invånare och där möten dem emellan kan äga rum. Vi ser gärna att konsten förhåller sig till just dessa möten men även till den muntliga berättartraditionen.

Av vikt är att barnets och de boendes perspektiv beaktas.

Visionen för den konstnärliga gestaltningen ska vara att tillföra platsen ökade konstnärliga värden och utgöra en del av en kreativ och inspirerande miljö nu och i framtiden.

Tre (3) gestaltningsuppdrag utlyses:

Uppdrag 1 Det första ska främst utföras inomhus längs den del som kallas Huvudgatan och som binder samman de tre huskropparna och verksamheterna. Längs huvudgatan finns även ett ljusschakt, utomhus, som också kan lämpa sig för konst.

Uppdrag 2 Det andra placeras utomhus på en central tegelfasad som vetter ut mot gatan.

Uppdrag 3 Det tredje verket placeras på en innergård som är en yta som gemensamt kan nyttjas av verksamheterna.

Varje skissuppdrag ges till olika konstnärer

Uppdrag 1 ges till tre (3) konstnärer

Uppdrag 2 ges till två (2) konstnärer

Uppdrag 3 ges till två (2) konstnärer

Sökande uppger i ansökan vilket/vilka uppdrag man söker.

Verken ska utgöra permanenta installationer och skapa relation till den omgivande platsen.

Verken ska tillföra platsen ökade konstnärliga värden men inte försämra platsens tillgänglighet.

Vi ser gärna att gestaltningen förhåller sig till platsen vad gäller materialval. Hållbarhets- och framtidsperspektiv ska genomsyra projektet.

Konsten ska kommunicera med ett samtida uttryck som uppfyller de krav som finns gällande tillgänglighet och säkerhetskrav som gäller i miljö där barn och äldre vistas.

Konsten ska göras av beständiga material. Utfört så att underhållskostnader och kostnader orsakade av vandalism begränsas.

Konsten ska tillföra platsen ökade estetiska värden och ändå vara integrerad i sin omgivning och samspela med verksamheten.

Inbjudan

Ljungbybostäder 556053–8711 inbjuder konstnärer att lämna intresseanmälan till konstnärlig gestaltning för Harabergsområdet i Ljungby.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-20)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-02-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

53-1-14