Upphandlingar Insamling från ÅVS

Insamling från ÅVS

Södra Smålands Avfall & Miljö AB, Växjö

Uppdraget avser insamling och transport av förpackningar och returpapper från ÅVS. SSAM upphandlar insamlingen tillsammans med Alvesta och Ljungby kommuner. Entreprenören ska vid tömning av varje insamlingsbehållare väga innehållets vikt och redovisa det till respektive kommun/bolag. Entreprenören ska dela upp sin fakturering så att de fakturerar rätt kommun/bolag baserat på deras påverkan av uppdraget. Utöver insamlingsuppdraget ingår det även att tillhandahållande en eller flera omlastningsstationer för att överlämna förpackningsavfall till producentansvarsorganisation samt avsättning av insamlat returpapper. Omlastningsstation ska finnas för det förpackningsavfall som samlas in via ÅVS, samt det förpackningsavfall som samlas in via fastighetsnära insamling i flerbostadshus (gäller dock ej för FNI inom Ljungby kommun). Även tillsyn, underhåll som kan göras på ÅVC samt utsättning/hemtagning av insamlingsbehållarna ska ingå i uppdraget. För mer information se bifogad Kravspecifikation.

Denna upphandling avser insamling och transport av förpackningar och returpapper från återvinningsstationer (ÅVS). SSAM upphandlar insamlingen tillsammans med Alvesta och Ljungby kommuner.

Omfattning

Upphandlingen avser insamling och transport av förpackningsavfall samt returpapper från ÅVSer inom de upphandlade myndigheternas geografiska område, vilka framgår av nedanstående avsnitt 1.4 Upphandlande myndigheter, till en eller flera omlastningsstationer. För närvarande omfattas 124 stycken ÅVSer inom detta uppdrag, men observera att antalet ÅVSer kan komma att förändras både fram till avtalsstart och under avtalstiden. Anbudsgivaren har undersökningsplikt. Det innebär att det åligger anbudsgivaren att själv kontrollera vilka förhållanden som råder vid angivna ÅVSer inför anbudsinlämnandet.

På ÅVSerna samlas följande fraktioner in:

Pappersförpackningar,

Plastförpackningar,

Metallförpackningar,

Färgade glasförpackningar,

Ofärgade glasförpackningar, samt

Returpapper.

På vissa ÅVSer kan det finnas fler än en insamlingsbehållare per fraktion, vilket anges i bifogade statistikfiler. De insamlingsbehållare som finns på ÅVSerna ägs av respektive kommun eller bolag.

Entreprenörens uppdrag blir att optimera tömningsfrekvensen och planera rutter som ger kostnadseffektiva tömningar med minsta möjliga klimatpåverkan. Entreprenören ska vid tömning av varje insamlingsbehållare väga innehållets vikt och redovisa detta till respektive kommun/bolag. Inrapporterade mängder ligger till grund för respektive kommuns lagstadgade rapporteringsansvar till Naturvårdsverket. Entreprenören ska dela upp sin fakturering så att de fakturerar rätt kommun/bolag baserat på deras påverkan av uppdraget.

Utöver insamlingsuppdraget ingår det även att tillhandahållande en eller flera omlastningsstationer för upphandlande myndigheter att överlämna förpackningsavfall till producentansvarsorganisation samt avsättning av insamlat returpapper. Omlastningsstation ska finnas för det förpackningsavfall som samlas in via ÅVS, samt det förpackningsavfall som samlas in via fastighetsnära insamling i flerbostadshus (gäller dock ej för FNI inom Ljungby kommun). För mer information se avsnitt 9. Omlastningsstation i bifogad Kravspecifikation.

Även tillsyn, underhåll som kan göras på ÅVC samt utsättning/hemtagning av insamlingsbehållarna ska ingå i uppdraget. För mer information se avsnitt 7. Insamlingsbehållare i bifogad Kravspecifikation.

Städning och underhåll av ÅVS kommer dock att utföras av annan leverantör.

Beräknad volym

Ramavtalets årliga uppskattade volym uppgår till nedanstående mängder. Volymen varierar dock från år till år och några garanterade volymer lämnas inte.

För insamling och omlastning från ÅVS:

Pappersförpackningar: 2 000 ton

Plastförpackningar: 1 300 ton

Metallförpackningar: 175 ton

Glasförpackningar (2 olika fraktioner): 2 900 ton

Returpapper: 830 ton

För omlastning från FNI i flerfamiljshus:

Pappersförpackningar: 800 ton

Plastförpackningar: 630 ton

Metallförpackningar: 175 ton

Glasförpackningar (2 olika fraktioner): 75 ton

Returpapper: 200 ton

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-08-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2023-00098