Upphandling Västra Skaraborg Telefoni som tjänst

Telefoni som tjänst

GÖLISKA IT, LIDKÖPING

Kommunalförbundet Göliskat IT samt kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara med bolag upphandlar telefoni som tjänst.

Kommunalförbundet Göliskat IT samt kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara upphandlar telefoni som tjänst.

Upphandlingsobjekt

Upphandlande myndigheter bjuder in er att lämna anbud på telefoni som tjänst.Respektive organisation är sin egen upphandlande myndighet/juridiska person och tecknar avtal var för sig. Denna upphandling förutsätter att samtliga upphandlande myndigheter erhåller samma priser, rabatter och övriga villkor.

Upphandlingens omfattning

Avtalet omfattar telefoni som tjänst, "Tjänsten", varigenom Leverantören på de villkor som anges i upphandlingsdokumentet ska tillhandahålla Tjänsten i sin helhet.

Leverantören har ett helhetsansvar för erbjudna tjänster och produkter. Det innebär att det är Leverantörens fulla ansvar att Tjänsten fungerar vid till exempel införande av funktioner och tjänster såsom installation, driftsättning och leveranstest. Samtliga delar av Tjänsten ska fungera funktionellt och tekniskt korrekt i enlighet med branschstandard. Tjänsten ska ha en sådan kapacitet att den fungerar oberoende av antalet samtidiga samtal eller utnyttjande av funktioner inom ramen för avtalade nivåer. Eventuella funktionsbortfall på delar av Tjänsten får inte påverka andra delar av Tjänsten. Samma sak gäller även för migrering från befintlig miljö till ny miljö samt från befintlig leverantör till ny leverantör. Leverantören ska ansvara för design och paketering så att Tjänsten håller avtalad funktion, kvalitet och prestanda. Leverantören ska svara för fullständig lösningsdesign baserad på de behov som Kunden redovisar och att lösningar följer gällande standarder och är anpassad till de förutsättningar som gäller vid varje tillfälle.

Samtliga delar ska ingå i priset för Tjänsten, om inte annat specifikt framgår.

Tjänsten innefattar följande nedanstående delar:

- Övergripande krav: övergripande på tjänster och funktioner.

- Operatörstjänster: t ex abonnemang för mobil, tele- och datatrafik, tjänster för förstärkning av mobil täckning mm.

- Växel: inkl. stödsystem för telefonist, svarsgrupper och samtalshantering, funktioner för hänvisning och informationsdatabas, integration med databas för användarinformation samt andra integrationer så som mot Skype, ärendehanteringssystem, e-handelsportal med mera

- Drift, support och utvecklingsarbete tillsammans med Kunden.

Avtalsform

Leveransavtal

Helt eller delat anbud

Denna upphandling är inte indelad i olika anbudsområden. Leverantör ska kunna offerera och leverera samtliga efterfrågade varor/tjänster. Delat anbud accepteras inte.

Anbudsutvärdering

Köparen kommer att anta det ekonomisk mest fördelaktiga anbudet med hänvisning till följande grund för tilldelning:

Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet

Utvärdering av anbuden kommer att ske utifrån nedanstående tilldelningskriterier:

Anbudspris

Kvalitet (Bör-krav)

Pris per position i Bilaga 2 - Prisbilaga, multipliceras med angivet antal för respektive position var efter totalt anbudspris erhålls.

Ett jämförelsetal beräknas genom att avdrag för uppfyllda kriterier dras ifrån anbudspriset, (Jämförelsetal = anbudspris – kriteriernas sammanlagda avdrag).

Det anbud som har lägsta jämförelsetalet har bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Om jämförelsetalet är detsamma för flera anbud kommer den anbudsgivare som har lägst anbudspris att tilldelas avtalet. Om flera anbud har samma anbudspris, kommer tilldelning att ske genom lottning.

Bör-krav

Upphandlingen innehåller totalt 26 st Bör-krav som, vid full kravuppfyllnad, resulterar i ett ekonomiskt avdrag om totalt 6 000 000kr. Värdet per Bör-krav finns angivet i Bilaga 1 – Kravspecifikation, flik F. Bör-krav.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-04-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020-52