Upphandling Västra Skaraborg Blommor och blomsterarrangemang

Blommor och blomsterarrangemang

Vara Konserthus AB, VARA

Vara Konserthus upphandlar löpande behov av blommor och blomsterarrangemang.

Upphandlingsobjekt

Upphandlande myndighet bjuder in er att lämna anbud på blommor och blomsterarrangemang till Vara Konserthus.

Avtalsform

Ramavtal med 1 (en) Leverantör.

Upphandlingens omfattning

Köparen har ett kontinuerligt behov av blommor och tillhörande tjänster för leverans till Vara konserthus.

Behovet delas in enligt följande;

Snittblommor/ veckoblommor för utsmyckning av lokaler

Bundna blomsterbuketter i olika storlekar (2 storlekar)

Blomsterarrangemang för utsmyckning av lokal och scen vid evenemang och konferenser samt vid och högtider exempelvis jul och påsk.

Uteplanetringar ca 3-4 ggr/år efter årstid

Korttidshyra av växter inkl kruka

Leverantörens uppdrag är ett helhetsåtagande som omfattar blommor, blomsterarrangemang och tillhörande tjänster. De tjänster som ingår i uppdraget är förutom leverans av veckoblommor till Vara konserthus även rådgivning/konsultation och dekoreringsarbete inför evenemang och vid utsmyckning av lokal. Nedmontering och bortforsling av material efter slutfört evenemang och vid byte av utsmyckning i lokal ingår även i uppdraget .

Vara Konserthus köpte blommor för ca 300 000 SEK 2019. Köparen garanterar inte att köpa viss volym. Leverantören förbinder sig att leverera det verkliga behovet som Vara konserthus avropar under ramavtalsperioden.

Helt eller delat anbud

Denna upphandling är inte indelad i olika anbudsområden.

Leverantör ska kunna offerera och leverera samtliga efterfrågade varor/tjänster. Delat anbud accepteras inte.

Anbudsutvärdering

Efter anbudsöppning sker granskning och prövning av de anbud som inkommit i rätt tid. Anbudsprövning sker i tre steg; Uteslutningsfas, kvalificeringsfas och anbuds­utvärderings­fas. Vid utvärdering av anbud, kommer samtliga nedan angivna omständig­heter och förhållanden att prövas. Avtal kommer att tilldelas Leverantör vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten enligt nedan.

Steg 1, uteslutningsfas

Här kontrolleras att samtliga ställda krav på Leverantören enligt upphandlingsdokumenten uppfylls. Endast Leverantör som klarar uteslutningsfasen går vidare i anbudsprövningen. Steg 2, kvalificeringsfas

Här kontrolleras att samtliga ställda krav på produkten och tjänsten enligt upphandlingsdokumenten uppfylls. Endast Leverantör som klarar kvalificeringsfasen går vidare i anbudsprövningen. Steg 3, anbudsutvärderingen

Upphandlingen sker med utgångspunkten att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån kriteriet pris, anbud med lägst pris kommer att antas. Lägst pris beräknas enligt punkt 5.

I händelse av att två (2) eller flera anbud erhåller samma lägsta anbudspris kommer Köparen att tilldela avtal genom lottning. Lottningen kommer att ske vid protokollfört sammanträde bestående av tre (3) representanter från Köparen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-05-04)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-04-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2019-158