Lessebo kommuns upphandlingar Samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution

Växjö kommun, VÄXJÖ

Upphandlingen avser samordnad varudistribution. Upphandlande myndigheters avtalsleverantörer lämnar beställda produkter till två distributionscentraler. Antagna leverantörers personal plockar ihop gods från olika leverantörer och distribuerar detta sedan samordnat ut till leveransmottagare.

Upphandlingen avser samordnad varudistribution. Upphandlande myndigheters avtalsleverantörer lämnar beställda produkter till två distributionscentraler. Antagna entreprenörers personal plockar ihop gods från olika leverantörer och distribuerar detta sedan samordnat ut till leveransmottagare.

Upphandlande myndigheter är Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner.

Option: Även Markaryd och Uppvidinge kommuner samt kommunernas bolag kan komma att ingå i avtalet under avtalstiden.

Upphandlingen administreras av Växjö kommuns upphandlingsenhet. Ansvarig upphandlare är Maj Bjers.

En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, se LOU 13 kap. 2§ eller 3§.

Brott

Enligt LOU 13 kap. 1§ ska en upphandlande myndighet utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om myndigheten genom kontroll enligt 15 kap. eller på annat sätt får kännedom om att leverantören enligt dom som vunnit laga kraft är dömd för brott som innefattar

1. Deltagande i kriminell organisation

2. Bestickning

3. Bedrägeri

4. Penningtvätt eller finansiering av terrorism

5. Terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet

6. Människohandel

Genom att svara ja försäkras på heder och samvete att anbudsgivaren eller dennes ställföreträdare inte är dömd för brott enligt 13 kap 1§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Ekonomisk kapacitet

1. F-skatt

Leverantören skall senast vid avtalsstart vara registrerad för F-skatt.

2. Underleverantörer

Punkterna ovan gäller också de företag som uppdragstagaren i sin tur anlitar.

3. Finansiell och ekonomisk ställning

Anbudsgivaren skall ha en god och stabil ekonomi. Anbudsgivare skall ha minst rating 40 enligt Creditsafe eller på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning. Om anbudsgivare har sämre rating än 40 hos Creditsafe, finns möjlighet för anbudsgivare att på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning som motsvarar ställt krav.

Vid lägre rating än 40 kommer den upphandlande myndigheten att göra en individuell bedömning av företagets kreditvärdighet utifrån uppställda krav och inlämnade uppgifter.

Utredning om en leverantörs ekonomiska och finansiella ställning

En upphandlande myndighet får begära utredning av en leverantörs ekonomiska och finansiella ställning, se LOU 15 kap. § 10.

Teknisk förmåga och kapacitet

Antagna entreprenörer ska, senast vid avtalsstart, ha tillgång till en distributionscentral där allt gods ska hanteras. Anbudsgivare och/eller underleverantör ska ha erfarenhet av att hantera även kylda och frysta livsmedel enligt lag.

Distributionscentralerna ska, senast vid avtalsstart, ha tillgång till tre temperaturzoner, zon för kylda livsmedel, zon för frysta livsmedel och en zon för att hålla övriga produkter torra.

Antagna entreprenörer ska, senast vid avtalsstart, ha tillgång till fordon som bl.a. kan distribuera kyld och fryst mat enligt lag.

Antagna entreprenörer ska, senast vid avtalsstart, ha tillgång till erforderligt antal rullburar etc. för omlastning av varor.

Kvalitetssäkringssystem

Leverantören ska inneha och följa ett dokumenterat och av egen företagsledning godkänt kvalitetssäkringssystem.

Systematiskt miljöarbete

Anbudsgivaren ska redovisa rutiner för ett systematiskt miljöarbete vid genomförandet av uppdraget som minst innehåller följande:

• En miljöpolicy som är antagen av ledningen och väl känd bland personalen

• Rutiner för att identifiera betydande miljöaspekter i den verksamhet som omfattas av uppdraget

• Rutiner för att löpande följa upp satta mål kopplat till de betydande miljöaspekterna

• Rutiner som säkerställer efterlevnad av relevant miljölagstiftning samt rutin för återkommande uppdatering av ovanstående

• Rutiner för kontinuerlig utbildning av personalen i miljöfrågor med anknytning till uppdraget

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-05-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2019-00143