Lessebo kommuns upphandlingar KS 20-27: Däck och service 2021 rev2

KS 20-27: Däck och service 2021 rev2

Växjö kommun, VÄXJÖ

Ersätter tidigare annonserad upphandling Däck och service 2021 KS 20-27

Ersätter tidigare annonserad upphandling Däck och service 2021 KS 20-27

Ekonomisk kapacitet

1. Skatter och sociala avgifter Anbudsgivare ska betala arbetsgivaravgifter och vara fri från skuld för svenska skatter och socialavgifter både hos Skattemyndigheten och hos Kronofogdemyndigheten. Den upphandlande myndigheten samarbetar med Skatteverket och kommer att kontrollera detta. Kontroll sker under första veckan efter anbudens öppnande och löpande under avtalsperioden. Mindre skulder accepteras om skulden regleras alternativt överenskommelse finns med berörd myndighet. Detta gäller också de företag som uppdragstagaren i sin tur anlitar, i alla led. Uppdragstagaren är ansvarig för att kontroll sker i alla underliggande led. 2. F-skatt Leverantören ska senast vid avtalsstart vara registrerad för F-skatt. Den upphandlande myndigheten kontrollerar detta. Detta gäller också de företag som uppdragstagaren i sin tur anlitar, i alla led. Uppdragstagaren är ansvarig för att kontroll sker i alla underliggande led. 3. Finansiell och ekonomisk ställning Anbudsgivaren ska ha en god och stabil ekonomi. Anbudsgivare ska ha minst rating 40 enligt Creditsafe eller på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning. Om anbudsgivare har sämre rating än 40 hos Creditsafe, finns möjlighet för anbudsgivare att på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning som motsvarar ställt krav. Vid lägre rating än 40 kommer den upphandlande myndigheten att göra en individuell bedömning av företagets kreditvärdighet utifrån uppställda krav och inlämnade uppgifter. Anbudet kommer att diskvalificeras om företaget inte kan anses ha en god finansiell och ekonomisk ställning. Rating hos Creditsafe kontrolleras av den upphandlande myndigheten. Samma kvalificeringskrav tillämpas för utländska anbudsgivare. Om upplysning inte kan hämtas via Creditsafe kommer den upphandlande myndigheten att begära likvärdiga intyg från anbudsgivaren. Om företaget är nystartat kan anbudsgivaren ändå anses motsvara dessa krav om denne lämnat en förklaring/intyg som visar att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. Förklaringen/intyget kan komma att begäras in av upphandlande myndighet.

Teknisk förmåga och kapacitet

Anbudsgivare ska ha teknisk och maskinell utrustning samt verkstadslokaler och personal för att kunna utföra samtliga, i bilaga 1 Pris, efterfrågade servicearbeten. Anbudsgivaren ska redovisa antal däckservicemontörer samt antalet fullt utrustade servicebilar. Anbudsgivaren ska ha rutiner för kvalitetssäkring som säkerställer att uppdraget kommer att utföras på ett sådant sätt att överenskommen omfattning och kvalitet uppnås och upprätthålls. Om en förmåga/resurs/kompetens utifrån vad som utlovats i ert anbud ej finns och vidmakthålls under avtalsperioden kan detta att betraktas som ett väsentligt avtalsbrott.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-01-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-12-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

21/203