Lessebo kommuns upphandlingar Digitala presentkort för minnesgåvor och personalgåvor

Digitala presentkort för minnesgåvor och personalgåvor

Lessebo kommun, LESSEBO

Inbjudan

Lessebo kommun nedan kallad Beställaren, inbjuder Er att lämna anbud avseende digitala presentkort för minnes- och personalgåvor (ej julgåvor) helt i enlighet med detta upphandlingsdokument.

Beställare av upphandlingen är Lessebo kommuns HR-avdelning.

Omfattning och bakgrund

Upphandlingen omfattar minnes- och personalgåvor i form av digitala presentkort för inlösning i leverantörens webbportal till Lessebo kommuns anställda och förtroendevalda, nedan även kallade Innehavare. Lessebo kommun har ca. 1100 anställda.

Detaljerad omfattning av tjänsten framgår i dokumentet Kravspecifikation.

Minnesgåvor efter 25 års anställningstid

Minnesgåvor utdelas till varktigt anställda efter 25 års anställningstid i kommunen. För att ge den anställde valfrihet kommer minnesgåvor att utdelas i form av presentkort. Presentkortets värde kommer att uppgå till 14% av gällande prisbasbelopp inklusive mervärdesskatt, vilket för 2023 blir ca. 7300 kr. Minnesgåvor delas i regel ut en gång per år, oftast under november - december.

Personalgåvor vid avtackningar

Personalgåvor i form av presentkort utdelas till anställda i Lessebo kommun vid avtackningar. Presentkortets värde kommer att uppgå till 2,4% av gällande prisbasbelopp inklusive mervärdesskatt, vilket blir ca 1200 kr för 2023.

Personalgåvor vid jämna födelsedagar

Tillsvidareanställd personal samt förtroendevalda hyllas på 50-årsdagen med presentkort till ett värde av 0,9 % av gällande prisbasbelopp vilket blir ca 500 kr. för 2023.

För mer information om Lessebo kommun se bilaga Infoblad Lessebo kommun.

Avtalsform

Avsikten med upphandlingen är att ingå ett ramavtal enligt LOU 7 kap.

Beräknad volym och takvolym

Uppskattat värde för upphandlingen är 400 000 SEK för en avtalstid på 4 år. Värdet är baserat på tidigare års statistik och ska endast ses som en vägledning för Leverantören. Beställaren förbinder sig inte att avropa en bestämd kvantitet eller värde i det kommande ramavtalet.

Den totala upphandlade volymen styrs i hög grad genom grad av personalomsättning och av tilldelade medel. Utbudet kan även komma att förändras genom nationella eller lokala (såsom kommunledningens) beslut.

Takvolym för detta ramavtal är 500 000 SEK. Om ramavtalets totala takvolym uppnåtts, upphör ramavtalet att gälla i förtid.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en Direktupphandling enligt Lagen (2016:1145) om Offentlig upphandling (LOU).

Anbud kommer att antas utan föregående förhandling. Det är därför viktigt att anbudsgivaren lämnar bästa villkor i anbudet och att alla krav och villkor enligt detta förfrågningsunderlag följs.

UM ersätter inte anbudsgivare för upprättande av anbud.

Antal leverantörer

UM kommer att skriva avtal med en (1) leverantör.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-19)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-11-18

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2022005-L