Lessebo kommuns upphandlingar Besiktning lekplatser och utegym 2023

Besiktning lekplatser och utegym 2023

Lessebo kommun, Lessebo

Inbjudan

Lessebo kommun, 2120000613 och dess bolag AB Lessebohus, 556089-8339, nedan kallad Beställare, inbjuder er att lämna anbud avseende nedan angivet anbudsområde helt i enlighet med detta upphandlingsdokument.

Omfattning och bakgrund

Upphandlingen omfattar årliga säkerhetsbesiktningar samt regelbundna funktionsbesiktningar av Lessebo kommuns och AB Lessebohus i dagsläget 34 lekplatser, skolgårdar, förskolegårdar och utegym i kommunens fyra orter, Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv. Antalet lekplatser är beräknat utifrån antalet lekplatser och utegym vid avtalsstart som kan komma att förändras under avtalstiden, både avseende ökning och minskning av antalet. Avtalet ska gälla samtliga lekplatser och utegym som ägs utav Lessebo kommun och Lessebohus under avtalstiden.

För övergripande information om tjänsten se Kravspecifikation.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en Direktupphandling enligt Lagen (2016:1145) om Offentlig upphandling (LOU).

Anbud kommer att antas utan föregående förhandling. Det är därför viktigt att anbudsgivaren lämnar bästa villkor i anbudet och att alla krav och villkor enligt detta förfrågningsunderlag följs.

UM ersätter inte anbudsgivare för upprättande av anbud.

Tilldelningsgrund

Beställaren kommer att anta det anbud som har lägst anbudspris.

Avtalsform

Avsikten med upphandlingen är att ingå ett ramavtal enligt LOU 7 kap.

Antal leverantörer

UM kommer att skriva avtal med en (1) Leverantör.

Visning av objekt

Visning av objekt kommer att genomföras om Anbudsgivaren så önskar och efter överenskommelse med Beställaren.

Anmälan till visning under anbudstiden görs till Beställarens kontaktperson, senast 2023-05-26 kl. 15:00. Vid anmälan skall det anges vilka objekt man vill besöka.

Visningar sker arbetsdagar kl. 08:00 – 15:00. Sista dag för visning av fastigheter är 2023-06-01.

Krav vid besök på dessa objekt är att Beställarens kontaktperson är närvarande tillsammans med den presumtiva anbudsgivaren.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-19)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-05-19

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2023025-L