Region Sörmland och Region Västmanlands upphandlingar Neuropsykiatriska utredningar Sörmland och Västmanland

Neuropsykiatriska utredningar Sörmland och Västmanland

Region Sörmland och Region Västmanland, Eskilstuna

Region Sörmland och Region Västmanland (Köpare) genomför upphandling avseende ramavtal av Psykolog- och läkarresurs för utredning av intellektuell funktionsnedsättning/autismspektrumtillstånd och/eller ADHD för både barn och vuxna.

Utredningarna i denna upphandling är ett komplement till befintliga avtal och de utredningar som görs i köparens egen regi.

Utredningarna ska genomföras i leverantörens lokaler. Mottagningslokalen ska vara belägen i Västmanlands län eller i Sörmlands län alternativt ska mottagningslokalen kunna nås från Västerås, Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping med allmän kommunikationsmedel i form av buss och/eller tåg. För att utredningen av patient ska bli kvalitativ ska restiden max vara ca 1 1/2 timme enkel resa.

Köparen kommer att teckna avtal med max fem (5) leverantörer, avrop kommer att ske enligt annan fördelningsnyckel.

Takvolym uppgår till 6 800 utredningar.

Omfattning

Region Sörmland och Region Västmanland (Köpare) genomför upphandling avseende ramavtal av Psykolog- och läkarresurs för utredning av intellektuell funktionsnedsättning/autismspektrumtillstånd och/eller ADHD för både barn och vuxna i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten.

Denna upphandlings främsta målsättning är att säkerställa tillgången till kompetent utredningskapacitet. Utredningarna i denna upphandling är ett komplement till befintliga avtal och de utredningar som görs i köparens egen regi.

Utredningarna ska genomföras i leverantörens lokaler. Leverantörens mottagningsverksamhet ska bedrivas på så sätt att en god miljö ska kunna ges i lättillgängliga och för ändamålet lämpliga lokaler. Mottagningslokalen ska vara belägen i Västmanlands län eller i Sörmlands län alternativt ska mottagningslokalen kunna nås från Västerås, Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping med allmän kommunikationsmedel i form av buss och/eller tåg. För att utredningen av patient ska bli kvalitativ ska restiden max vara ca 1 1/2 timme enkel resa.

Köparen kommer att teckna avtal med max fem (5) leverantörer, avrop kommer att ske enligt annan fördelningsnyckel. Avrop sker efter den medicinska professionens bedömning av den enskilde patientens behov. Om bedömning görs att det finns två eller fler leverantörer som är aktuella för avrop kommer köparen avropa den som genererar lägst totalkostnad.

Denna upphandling ersätter nuvarande avtal, DU-UPP16-0234 som löper ut 2021-11-12. Det kan finnas avrop som pågår även efter avtalstiden.

Köparen kan komma att teckna avtal med flera leverantörer under avtalstiden för att täcka det medicinska behovet.

Takvolym

Takvolym uppgår till 6 800 utredningar. Om, och i så fall när, Köparen har gjort avrop motsvarande takvolymen upphör ramavtalet att gälla. Köparen meddelar Leverantörens kontaktperson när takvolymen är uppnådd, eller på väg att uppnås, så snart Köparen noterat detta.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-13)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-11-18

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN21-0342