Kungsbacka kommuns upphandlingar Toalettbyggnad Åsa Gårda brygga

Toalettbyggnad Åsa Gårda brygga

Kungsbacka kommun, KUNGSBACKA

Totalentreprenadens omfattning är att riva befintlig toalettbyggnad och transportera bort den för deponi samt leverera en ny offentlig toalettbyggnad till Kungsbacka (Åsa Gårda brygga), inklusive projektering, inkoppling samt driftsättning.

AFB.15 Ersättningsform för anbudsgivning

Utgår ej.

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Upphandlingsdokument hämtas via www.tendsign.com

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare

Anbudsgivaren kommer att uteslutas från deltagande i upphandlingen om anbudsgivaren eller företrädare för anbudsgivaren (i det fall anbudsgivaren är en juridisk person) genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som följer av 13 kap. 1 § LOU. Detta gäller även om det genom myndighetsbeslut eller lagakraftvunnen dom fastställts att anbudsgivaren inte fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter eller sociala avgifter (13 kap. 2 § 1 st LOU).

Anbudsgivaren kan komma att uteslutas om något av förhållandena i 13 kap. 2 § 2 st eller 3 § LOU föreligger.

Grunderna för uteslutning omfattar även underleverantörer.

Sista anbudsdag
7 dagar kvar

(2022-08-16)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

22/70