Kungsbacka kommuns upphandlingar Tekniska konsulter - Projektledning bygg

Tekniska konsulter - Projektledning bygg

Kungsbacka kommun, KUNGSBACKA

Avser kommunens behov av Tekniska konsulter - Projektledning bygg

AUA.3 Orientering om projektet och uppdraget

Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom området projektledning bygg.

Konsultuppdragen är uppdelade i nedan angivna avtalsområden

Avtalsområde - Projektledare, Projekteringsledare och Byggledare

Avtalsområde - Kalkylator

Avtalsområde KA - Kontrollansvarig

Avser kommunens behov av Tekniska konsulter - Projektledning bygg

AUA.3 Orientering om projektet och uppdraget

Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom området projektledning bygg.

Konsultuppdragen är uppdelade i nedan angivna avtalsområden

Avtalsområde - Projektledare, Projekteringsledare och Byggledare

Syftet med ramavtalet är att tillgodose Beställarens behov av konsulttjänster avseende: Projektledare, Projekteringsledare och Byggledare inom området bygg. Uppdragen omfattar kommunala fastigheter - nyproduktion samt om- och tillbyggnad tex utbildningslokaler, förvaltningsbyggnader, vård- och omsorgsboenden, gruppbostäder, idrotts- och fritidsanläggningar och offentliga lokaler är vanliga uppdrag. Där även kringliggande mark och utemiljöer till ovan ingår.

Avtalsområde - Kalkylator

Syftet med ramavtalet är att tillgodose Beställarens behov av konsulttjänster avseende: Kalkylator inom området Bygg

Uppdragen omfattar bl.a att Konsulten ska utföra byggkalkyler och kostnadsberäkningar i samtliga skeden i byggprocesser, från tidig skiss eller lokalprogram fram till färdiga bygghandlingar. Konsulten ska tillhandahålla mängdbeskrivningar, mängdförteckningar, à-prislistor etc. i enlighet med beställarens önskemål. Allt arbete inom denna kategori ska ske i enlighet med gällande SIS-standard för mätregler.

Avtalsområde KA - Kontrollansvarig

Syftet med ramavtalet är att tillgodose Beställarens behov av konsulttjänster avseende: Kontrollansvarig inom både Bygg och Anläggning.

Offererad konsult ska vara certifierad.

Allmänna krav samtliga avtalsområden

De specifika krav på kompetens och erfarenhet som gäller för varje avtalsområde framgår under respektive svarsbilaga.

Beställaren avser att teckna kontrakt med minst tre (3) eller max fem (5) leverantörer inom respektive avtalsområde, under förutsättning att tillräckligt många kvalificerade anbud inkommer. Anbudsgivaren kan lägga anbud på antingen en eller flera avtalsområden. Utvärdering och avtalstecknande görs inom respektive avtalsområde var för sig och sker oberoende av varandra

Med ramavtalen som grund kommer avrop att göras för varje uppdrag, där omfattning och övriga förutsättningar preciseras

AUB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Denna upphandling har offentliggjorts och publicerats i allmänt tillgänglig databas, på beställarens hemsida, samt i förekommande fall i Official Journal (TED).

Beställaren använder i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign. Anbudsgivare som vill delta ska lämna in elektroniskt anbud i systemet. Anbud tas ej emot på annat sätt. Det är anbudsgivarens ansvar att kontrollera att det konto som finns registrerat i TendSign, och genom vilket anbud lämnas, är uppdaterat med aktuella uppgifter såsom organisationsnummer, adress etc. Anbudsgivare får genom TendSign:

Tillkommande information.

Kontroll av att alla frågor ställda i upphandlingsdokument är besvarade vid avlämnandet

För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på www.tendsign.com. Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet. Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet går det bra att kontakta TendSigns support, tendsignsupport@mercell.com

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

2023-00043