Kungsbacka kommuns upphandlingar Tekniska konsulter - Arkitekter

Tekniska konsulter - Arkitekter

Kungsbacka kommun, KUNGSBACKA

Upphandlingen avser Kungsbacka kommuns behov av Arkitekttjänster

AUA.3 Orientering om projektet och uppdraget

Upphandlingen omfattar utformning av kommunal service såsom förskolor, skolor, idrottshallar, vård- och omsorgsboenden, gruppbostäder, servicebostäder och olika typer av administrativa lokaler för kommunal verksamhet. Kan även omfatta uppritningar av befintligt byggnader.

De specifika krav på kompetens och erfarenhet som gäller för respektive konsult framgår under rubrik Leverantörens uppdragsorganisation för Arkitektkonsult - krav på personalens kompetens och erfarenhet under punkt AUB.51 Prövning av anbudsgivare.

Upphandlingen avser Kungsbacka kommuns behov av Arkitekttjänster

AUA.3 Orientering om projektet och uppdraget

Upphandlingen omfattar utformning av kommunal service såsom förskolor, skolor, idrottshallar, vård- och omsorgsboenden, gruppbostäder, servicebostäder och olika typer av administrativa lokaler för kommunal verksamhet. Kan även omfatta uppritningar av befintligt byggnader.

De specifika krav på kompetens och erfarenhet som gäller för respektive konsult framgår under rubrik Leverantörens uppdragsorganisation för Arkitektkonsult - krav på personalens kompetens och erfarenhet under punkt AUB.51 Prövning av anbudsgivare.

Med ramavtalen som grund kommer avrop att göras för varje uppdrag, där omfattning och övriga förutsättningar preciseras.

Anbud ska lämnas på hela uppdraget och beställaren avser att anta minst tre (3) men maximalt fem (5) leverantörer under förutsättning att tillräckligt många leverantörer uppfyller samtliga ställda krav.

Avrop kommer att ske enligt AUC.13 Förutsättningar.

Överlåtelse av avtalLeverantören får inte utan kommunens skriftliga medgivande överlåta, upplåta eller pantsätta rättigheter eller skyldigheter enligt avtal.

Volym

Omfattningen är baserad på tidigare års statistik. Beställaren förbinder sig inte att avropa bestämd kvantitet eller värde.

Beräknat värde under avtalsperioden är 14.000.000 SEK.

Ramavtalets takvärde är 18.000.000 SEK

Upphandlingslagstiftningen begränsar ramavtalet i tid och värde och/eller volym. Om avrop i ramavtalet, från samtliga leverantörer, sammanlagt uppnår angivet takvärde eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid, har kommunen rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande eller till visst datum. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Kommunen förbehåller sig rätten att avgöra vid vilken tidpunkt ramavtalet uppnår angivet takvärde.

AUB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Denna upphandling har offentliggjorts och publicerats i allmänt tillgänglig databas, på beställarens hemsida, samt i förekommande fall i Official Journal (TED). Beställaren använder i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign. Anbudsgivare som vill delta ska lämna in elektroniskt anbud i systemet. Anbud tas ej emot på annat sätt. Det är anbudsgivarens ansvar att kontrollera att det konto som finns registrerat i TendSign, och genom vilket anbud lämnas, är uppdaterat med aktuella uppgifter såsom organisationsnummer, adress etc. Anbudsgivare får genom TendSign:

Tillkommande information.

Kontroll av att alla frågor ställda i upphandlingsdokument är besvarade vid avlämnandet

För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på www.tendsign.com. Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet. Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet går det bra att kontakta TendSigns support, tendsignsupport@mercell.com.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

2023-00042