Kungsbacka kommuns upphandlingar Ledsagarservice och avlösarservice, Kungsbacka kommun

Ledsagarservice och avlösarservice, Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun Kungsbacka

Kundvalet omfattar ledsagarservice och avlösarservice i hemmet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt Socialtjänstlagen SoL för barn och unga upp till 25 år.
Insatsen ledsagarservice syftar till att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap. Ledsagarservice är en insats knuten till aktiviteter utanför hemmet. Insatsen ska ge möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet, besöka vänner eller bara promenera. Insatsen ska även tillgodose behov av ledsagning vid exempelvis sjukhusbesök. Ledsagarservice ska alltid vara individuellt utformad och ha karaktären av personlig service.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2015-03-04

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

FS/2014:113