Kumla kommuns upphandlingar Slamsugningstjänster och Högtryckspolning

Slamsugningstjänster och Högtryckspolning

Kumla kommun, KUMLA

Härmed erbjuds Ni att inkomma med anbud avseende ramavtal på:

Högtryckspolning och slamsugning av avloppsledningar och dagvattenbrunnar samt för filmning av avloppsledningar, för Kumla kommun, i enlighet med upphandlingsdokumenten.

Upphandlande myndigheter

Org Nummer Upphandlande myndighet

212000-1975 Kumla kommun

556477-1359 Kumla Bostäder AB

För Kumla Bostäders del gäller huvudsakligen åtgärder vid stopp i fastighetsnät, men andra beställningar kan förekomma.

Inledning

Kumla kommun är en kommun i tillväxt. Antalet invånare uppgår till drygt 22 000 i dagsläget och är centralt beläget i Närke.Tillväxten är ca 200 medborgare per år.Kommunen har ca 2200 personer anställda.

I Kumla kommun finns sex förvaltningar som tillsammans ansvarar för den mesta av samhällsservicen till kommunens invånare. Varje förvaltning styrs av en nämnd som utses av kommunfullmäktige.Tjänstepersonerna i förvaltningarna ser i sin tur till att förverkliga nämndens politiska beslut. För att på bästa sätt tillgodose både förvaltningarna och skattebetalarna, köper Kumla kommun varor och tjänster korrekt och ekonomiskt för att på så sätt få ut bästa möjliga nytta för de medel som står till förfogande.Kumla kommuns omslutning uppgick till ca 1,9 miljarder kronor år 2021 och kommunen köper varor och tjänster för drygt 500 miljoner årligen.

Upphandlingsobjekt

Denna upphandling avser avtal för Slamsugningstjänster till Kumla kommun och Kumla Bostäder. Målsättningen är att teckna ramavtal med en leverantör.

Avtalstid

Avtalet gäller för tiden 2022-09-01 till 2026-08-31 med rättighet för Kumla kommun att säga upp avtalet efter två år. Uppsägningstid minst 3 månader.

Volym

Beräknad volym för avtalsperioden är ca 5 500 000 kronor.

Summan bygger på statistik från tidigare år och ska inte betraktas som bindande, utan leverantörerna ska leverera det faktiska behovet.

Upplysningar under anbudstiden

Handläggare för denna upphandling är: Upphandlare Ulric Öhman, Kumla kommun.

692 80 Kumla

019-588111

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-26)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-06-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

21/24