Kumla kommuns upphandlingar Ramavtal - Rör och VS arbeten

Ramavtal - Rör och VS arbeten

Kumla kommun, KUMLA

Denna upphandling avser ramavtal för Rör & VS-arbeten till Kumla kommun, samt Kumla Bostäder AB och Kumla Fastigheter AB.

Målsättningen är att teckna ramavtal med en till tre leverantörer, beroende på hur behovet kan täckas.

Exempel på arbeten som kan förekomma är:

Rör & VVS installationer

Arbeten med rostfritt material, exempelvis Reningsverk och Vattenverk

Reparationer, utbyte och underhåll av Rör & VVS

Inledning

Kumla kommun är en kommun i tillväxt. Antalet invånare uppgår till knappt 22 000 i dagsläget och är centralt beläget i Närke. En del av visionen är att bli 25 000 invånare år 2025. Kommunen har ca 2200 personer anställda.

I Kumla kommun finns sex förvaltningar som tillsammans ansvarar för den mesta av samhällsservicen till kommunens invånare. Varje förvaltning styrs av en nämnd som utses av kommunfullmäktige.Tjänstepersonerna i förvaltningarna ser i sin tur till att förverkliga nämndens politiska beslut. För att på bästa sätt tillgodose både förvaltningarna och skattebetalarna, köper Kumla kommun varor och tjänster korrekt och ekonomiskt för att på så sätt få ut bästa möjliga nytta för de medel som står till förfogande.

Kumla kommuns omslutning uppgick till ca 1,7 miljarder kronor år 2020 och kommunen köper varor och tjänster för drygt 500 miljoner årligen.

Kumla Bostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som verkar i Kumla. Aktierna ägs av Kumla kommun. Kumla bostäder har ca 2100 lägenheter utspridda över hela kommunen. Kumla Bostäder affärsidé är att med god service, bra underhåll och med hyresgästen i fokus bedriva en effektiv verksamhet utifrån politiskt fastställda ramar. Vi ska erbjuda attraktiva bostäder och lokaler med bredd och variation

Kumla Fastigheter ägs av Kumla kommun och bolaget bildades år 1964. Genom åren har verksamheten breddats från att enbart bygga och förvalta industrifastigheter till att idag äga och förvalta byggnader och anläggningar. Företagets verksamhetsmål är att utföra allmänna näringslivsfrämjande åtgärder inom Kumla kommun, främst genom att anskaffa, förvalta, tillhandahålla och överlåta lokaler för industri- och kontorsändamål.

Upphandlingsobjekt

Upphandlingen avser ramavtal för att fylla de upphandlande myndighets behov beträffande rör och VS arbeten. Målsättningen är att teckna avtal med upp till tre (3) leverantörer förutsatt att så många kvalificerar sig. Leverantörerna kommer att antas och avropas enligt rangordning, där leverantör 1 tillfrågas först, därefter leverantör 2 o.s.v.

Avtalstid

Avtalet gäller för tiden 2021-06-01 till 2025-06-01 med ensidig rätt för den upphandlande myndigheten att kunna säga upp avtalet efter två år med uppsägningstid om minst tre månader.

Upphandlingens omfattning

Beräknad volym för kommunen och bolagen är ca 4,5 - 5,5 miljoner kronor per år.

Summan bygger på statistik från tidigare avtalsperiod och ska inte betraktas som bindande, utan leverantören ska leverera det faktiska behovet. Kumla kommer inom kort slutföra ombyggnad av reningsverk vilket kan påverka volymen.

Upplysningar under anbudstiden

Handläggare för denna upphandling är: Upphandlare Herman Arnemo, Kumla kommun.

692 80 Kumla

herman.arnemo@kumla.se +46 19 58 87 11

Upphandlande myndigheter

Org Nummer Upphandlande myndighet

212000-1975 Kumla kommun

556477-1359 Kumla Bostäder AB556095-9693 Kumla Fastigheter AB

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-18)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-02-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

2021/48