Kumla kommuns upphandlingar Ramavtal Byggtekniska konsulttjänster, Kumla Kommun

Ramavtal Byggtekniska konsulttjänster, Kumla Kommun

Kumla kommun, KUMLA

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal för konsulttjänster inom området byggtekniska konsulter med efterfrågade tjänster så som bygg- och projektledare, arkitekt och projektering.

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal för konsulttjänster inom området byggtekniska konsulter med efterfrågade tjänster så som bygg- och projektledare, arkitekt och projektering.

Inledning

Kumla kommun är en kommun i tillväxt. Antalet invånare uppgår till knappt 22 000 i dagsläget och är centralt beläget i Närke. En del av visionen är att bli 25 000 invånare år 2025. Kommunen har ca 2200 personer anställda.

I Kumla kommun finns sex förvaltningar som tillsammans ansvarar för den mesta av samhällsservicen till kommunens invånare. Varje förvaltning styrs av en nämnd som utses av kommunfullmäktige.Tjänstepersonerna i förvaltningarna ser i sin tur till att förverkliga nämndens politiska beslut. För att på bästa sätt tillgodose både förvaltningarna och skattebetalarna, köper Kumla kommun varor och tjänster korrekt och ekonomiskt för att på så sätt få ut bästa möjliga nytta för de medel som står till förfogande.

Kumla kommuns omslutning uppgick till ca 1,7 miljarder kronor år 2020 och kommunen köper varor och tjänster för drygt 500 miljoner årligen.

Avtalstid

Avtalet gäller för tiden 2021-11-01 till 2025-10-31 med ensidig rätt för den upphandlande myndigheten att kunna säga upp avtalet efter två år med uppsägningstid om minst tre månader.

Upphandlingsobjekt

Upphandlingen avser ett ramavtal för att fylla den upphandlande myndighetens behov beträffande konsultarbeten inom:

Ombyggnationer och nybyggnationer för Kumla kommun.

De kommande uppdragen kommer att omfatta konsultuppdrag under hela eller delar av byggskedet samt i förvaltningsskedet.

Tjänsterna kan innehålla Bl.a

Byggledning

Projektledning

Projektering- Bygg, brand, El, vs, vent m.m.

Förstudier

Kalkyler- LCC- och energiberäkningar etc.

Upprätta ritningar

Upphandlingsdokument för annonsering enligt LOU/LUFS

Agera BAS P och BAS U

Kontrollansvarig

Arkitekt tjänster rumsbeskrivningar m.m.

Kumla kommun avser att teckna avtal med 3 leverantörer förutsatt att så många uppfyller ställda krav. Leverantörerna kommer att antas och avropas enligt rangordning, där leverantör 1 (högst poäng) tillfrågas först, därefter leverantör 2 (näst högst poäng) o.s.v.

Upphandlingens omfattning

Beräknad volym är ca 1-2 miljoner kronor per år. Summan är en uppskattning på framtida behov och ska inte betraktas som bindande, utan leverantören ska leverera det faktiska behovet. Volymen kan variera mellan åren beroende på politiska beslut och antal projekt.

Takvolym

Takvolym avser maximalt värde som får avropas från ramavtalet under dess löptid. Om takvolymenuppnås anses avtalet förbrukat och upphör. Den beräknade takvolymen för hela uppdraget är 15 miljoner kr exkl.moms.

Upplysningar under anbudstiden

Handläggare för denna upphandling är: Upphandlare Herman Arnemo, Kumla kommun.

692 80 Kumla

+46 19 58 87 11, herman.arnemo@kumla.se

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-09-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-07-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

SBN 2021/443