Plåtarbeten

Kumla kommun, Kumla

Upphandling av ramavtal för plåtarbeten

Inbjudan till anbudsgivning på Plåtarbeten

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal för plåtarbeten, snöröjning av tak, borttagning av istappar samt okulär besiktning av tak för leverans till de upphandlande myndigheterna.

Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivning.

Vi emotser ert anbud med intresse.

Allmän orientering

Kumla kommun är en kommun I tillväxt. Antalet invånare uppgår till cirka 22 000 i dagsläget och är centralt beläget i Närke. Visionen är att bli 25 000 invånare år 2025. Kommunen har ca 2200 personer anställda.I Kumla kommun finns sex förvaltningar som tillsammans ansvarar för den mesta av samhällsservicen till kommunens invånare. Varje förvaltning styrs av en nämnd som utses av kommunfullmäktige.Tjänstepersonerna i förvaltningarna ser i sin tur till att förverkliga nämndens politiska beslut. För att på bästa sätt tillgodose både förvaltningarna och skattebetalarna, köper Kumla kommun varor och tjänster korrekt och ekonomiskt för att på så sätt få ut bästa möjliga nytta för de medel som står till förfogande.Kumla kommuns omsättning uppgick till ca 1,9 miljarder kronor år 2021 och kommunen köper varor och tjänster för drygt 500 miljoner årligen.

Upphandlingsobjekt

Denna upphandling avser ramavtal för att fylla de upphandlande myndigheternas behov beträffande plåtarbeten, okulär besiktning/inspektion av tak och snöröjning av tak. Målsättningen är att teckna avtal med upp till tre (3) leverantörer. Leverantörerna kommer att antas och avropas enligt rangordning, där leverantör 1 tillfrågas först, därefter leverantör 2 o.s.v.

Avtalstid

Avtalet gäller för tiden 2023-04-01 till 2027-03-31 med rättighet för upphandlande myndigheter att säga upp avtalet efter två år. Uppsägningstid 3 månader.

Upphandlingens omfattning

Upphandlande myndigheter reserverar sig för att angivna volymer kan komma att ändras på grund av organisatoriska förändringar inom verksamheter. Eventuella förändringar av antalet objekt under avtalstiden, (dvs. nya objekt kan tillkomma och andra kan utgå) regleras mellan parterna utifrån de villkor som träffas i denna upphandling.

Takvolym för denna upphandling är 3 500 000 SEK

Upplysningar under anbudstiden

Handläggare för denna upphandling är: Upphandlare Andreas Andersson, Kumla kommun.

692 80 Kumla

andreas.andersson@kumla.se

Upphandlande myndigheter

Org Nummer Upphandlande myndigheter

212000-1975 Kumla kommun

556477-1359 Kumla Bostäder AB

556470-0663 Drivbänken i Örebro AB

556095-9693 Kumla Fastigheter AB

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-22)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-02-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

23/2