Kumla kommuns upphandlingar Omlastningsstation(er) för förpackningsavfall

Omlastningsstation(er) för förpackningsavfall

Örebro kommun, ÖREBRO

Omlastningsstation för insamlade förpackningar så som kartong, plast, metall och glas och som faller under kommunalt ansvar fr.o.m. 2024-01-01.

Intresserade anbudsgivare (nedan kallad leverantör) inbjuds att lämna anbud till nedanstående upphandlande myndigheters (nedan kallad UM), behov av Omlastningsstation för förpackningar.

Upphandlande myndighet

Organisationsnummer

Kumla kommun

212000-1975

Lindesbergs kommun

212000-2015

Sydnärkes kommunalförbund

212000-3095

Örebro kommun

212000-1967

Omlastningsstation för insamlade förpackningar så som kartong, plast, metall och glas och som faller under kommunalt ansvar fr.o.m. 2024-01-01.

Inledning

Intresserade anbudsgivare (nedan kallad leverantör) inbjuds att lämna anbud till nedanstående upphandlande myndigheters (nedan kallad UM), behov av Omlastningsstation för förpackningar. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten. Mer information om UM finns att läsa på respektive UM:s hemsida.

Upphandlande myndighet

Organisationsnummer

Kumla kommun

212000-1975

Lindesbergs kommun

212000-2015

Sydnärkes kommunalförbund

212000-3095

Örebro kommun

212000-1967

Vi ser fram emot ert anbud!

Bakgrund och syfte

Huvudsyftet är att säkerställa att UMs behov av omlastningsstation(er) för förpackningsavfall, med start 1 januari 2024 då enligt ett regeringsbeslut insamlingsansvaret övergår till kommunerna. Begreppet ”förpackningar” har i avtalet den betydelse som framgår av 1 kap. 4–5 §§ i förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar (förpackningsförordningen). Omlastningsstationen är den plats där insamlat förpackningsavfall förvaras mellan det att kommunen samlat in och lämnat det och det att en producentansvarsorganisation (nedan kallat PRO) hämtar förpackningsavfallet för vidare hantering.

Beställare är:Kumla kommun: SamhällsbyggnadsförvaltningenLindesbergs kommun: Samhällsbyggnad Bergslagen, Tekniska förvaltningenSydnärkes kommunalförbundÖrebro kommun: Teknik- och serviceförvaltningen

Samhällsbyggnad BergslagenSamhällsbyggnad Bergslagen är en teknisk förvaltning i Lindesbergs kommun.Den tekniska förvaltningen styrs av en tekniskt nämnd för de fyra kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.Den tekniska förvaltningen arbetar inom följande områden: Avfall & Återvinning, Gata och Vatten & Avlopp.Ytterligare information finns på hemsidan för Lindesbergs kommun.

Sydnärkes kommunalförbundSydnärkes kommunalförbund består av de fyra kommunerna Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg.

Kommunalförbundet ansvarar för den strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och behandling av avfall samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap. Miljöbalken.

Ytterligare information finns på hemsidan www.kf.sydnarke.se.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-06-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Tos 3419/2023