Golvtjänster 2022

Kumla kommun, KUMLA

Kumla kommun avser teckna ramavtal gällande golvtjänster.

Inledning

Kumla kommun är en kommun i tillväxt. Antalet invånare uppgår till drygt 22 000 i dagsläget och är centralt beläget i Närke. En del av visionen är att bli 25 000 invånare år 2025. Kommunen har ca 2200 personer anställda.

I Kumla kommun finns sex förvaltningar som tillsammans ansvarar för den mesta av samhällsservicen till kommunens invånare. Varje förvaltning styrs av en nämnd som utses av kommunfullmäktige.Tjänstepersonerna i förvaltningarna ser i sin tur till att förverkliga nämndens politiska beslut.För att på bästa sätt tillgodose både förvaltningarna och skattebetalarna, köper Kumla kommun varor och tjänster korrekt och ekonomiskt för att på så sätt få ut bästa möjliga nytta för de medel som står till förfogande.

Kumla kommuns omslutning uppgick till ca 1,9 miljarder kronor år 2021 och kommunen köper varor och tjänster för drygt 500 miljoner årligen.

Upphandlingsobjekt

Upphandlingen avser ramavtal för att fylla de upphandlande myndighets behov beträffande löpande golvarbeten. Målsättningen är att teckna avtal med upp till tre (3) leverantörer. Leverantörerna kommer att antas och avropas enligt rangordning, där leverantör 1 tillfrågas först, därefter leverantör 2 o.s.v.

Avtalstid

Avtalet gäller för tiden 2023-03-15 till 2027-02-28 med ensidig rätt för den upphandlande myndigheten att kunna säga upp avtalet efter två år med uppsägningstid om minst tre månader.

Upphandlingens omfattning

Beräknad volym är ca 1 300 000 under avtalsperioden (takvolym). Summan bygger på statistik från tidigare avtalsperiod och ska inte betraktas som bindande, utan leverantören ska leverera det faktiska behovet.

Upplysningar under anbudstiden

Handläggare för denna upphandling är: Upphandlare Ulric Öhman, Kumla kommun.

692 80 Kumla

019-588111, ulric.ohman@kumla.se

Upphandlande myndigheter

Org Nummer Upphandlande myndighet

212000-1975 Kumla kommun

556095-9693 Kumla Fastigheter AB

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-23)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-01-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

23/1