Kumla kommuns upphandlingar Anläggning av etableringsområde Älvesta

Anläggning av etableringsområde Älvesta

Kumla kommun, KUMLA

Kumla kommun upphandlar entreprenad för anläggning av etableringsområde Älvesta.

Inledning

Kumla kommun är en kommun I tillväxt. Antalet invånare uppgår till knappt 22 000 i dagsläget och ärcentralt beläget i Närke. En del av visionen är att bli 25 000 invånare år 2025. Kommunen har ca 2200 personeranställda.I Kumla kommun finns sex förvaltningar som tillsammans ansvarar för den mesta av samhällsservicentill kommunens invånare. Varje förvaltning styrs av en nämnd som utses av kommunfullmäktige.Tjänstepersonerna i förvaltningarna ser i sin tur till att förverkliga nämndens politiska beslut.För att på bästa sätt tillgodose både förvaltningarna och skattebetalarna, köper Kumla kommun varoroch tjänster korrekt och ekonomiskt för att på så sätt få ut bästa möjliga nytta för de medel som stårtill förfogande.Kumla kommuns omslutning uppgick till ca 1,7 miljarder kronor år 2019 och kommunen köper varor ochtjänster för drygt 500 miljoner årligen.

Upphandlingsobjekt

Denna upphandling avser exploatering av nytt bostadsområde omfattande nybyggnation av ca 670 m lokalgator inklusive vatten- och avloppsledningar, ca 170 m cykel- och gångbanor, en dagvattendamm samt modelliring av svackdiken.

Avtalstid

Avtalet börjar gälla snarast efter kontraktsskrivning och överenskommen tidplan.

Entreprenaden ska vara godkänd och klar för överlämning 2022-04-30

Upplysningar under anbudstiden

Handläggare för denna upphandling är: Upphandlare Ulric Öhman, Kumla kommun.

692 80 Kumla

019-588111

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-21)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-04-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

SBN 2021/248